Wet van 26 januari 2012 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in de overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld, dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zeventiende februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2012

Begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 61

Begroting 2012,

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bedragen in EUR 1 000

   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

9 700

9 700

9 700

 

Sub-totaal

9 700

9 700

9 700

         
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2011

0

0

0

 

Sub-totaal

0

0

0

         
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2012

     
 

Totaal

9 700

9 700

9 700


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 F

Naar boven