Wet van 30 september 2011 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010, vastgesteld bij de wet van 28 januari 2010, Stb. 54, respectievelijk 30 september 2010, Stb. 753, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 januari 2011, Stb. 177;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2010 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 september 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de negentiende januari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Suppletoire begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 30 september 2011, Stb. 2012, 13

Begroting 2010

Diergezondheidsfonds

Bedragen x € 1 000
   

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

8 700

8 700

8 700

55 172

55 172

47 000

4 100

4 100

4 100

 

Sub-totaal

 

8 700

8 700

 

55 172

47 000

 

4 100

4 100

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2009

         

8 172

     
 

Sub-totaal

 

0

0

 

0

8 172

 

0

0

                     
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2010

                 
 

Totaal

 

8 700

8 700

 

55 172

55 172

 

4 100

4 100

   

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6) = (5) – (4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

67 972

67 972

59 800

55 266

55 266

59 998

– 12 706

– 12 706

198

 

Sub-totaal

 

67 972

59 800

 

55 266

59 998

 

– 12 706

198

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2009

 

0

8 172

 

0

8 172

 

0

0

 

Sub-totaal

 

0

8 172

 

0

8 172

 

0

0

                     
 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2010

 

0

0

 

12 904

0

 

12 904

0

 

Totaal

 

67 972

67 972

 

68 170

68 170

 

198

198


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 710 F

Naar boven