32 317 JBZ-Raad

GR BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR IMMIGRATIE EN ASIEL / JBZ-RAAD EN VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2016

De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad en voor Veiligheid en Justitie hebben op 28 juni 2016 de brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juni 20161 besproken waarin hij verzoekt in te stemmen met drie ontwerpraadsbesluiten tot machtiging van diverse lidstaten om de toetreding van Zuid-Korea, Kazachstan en Peru tot het Haags Kinderontvoeringsverdrag te aanvaarden. Deze ontwerpraadsbesluiten zijn op 8 juni jl. gepubliceerd door de Europese Commissie en moeten nog worden behandeld door de Raad. Het betreft:

  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de Republiek Oostenrijk en Roemenië worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Peru tot het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0168 (NLE)2;

  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0169 (NLE)3;

  • Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van de Republiek Korea tot het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden (Interinstitutioneel dossiernummer: 2016/0173 (NLE)4.

De commissies hebben zich over het voorliggende verzoek beraden en hebben besloten de Kamer te adviseren om op 5 juli 2016 in te stemmen met de voorgelegde ontwerpraadsbesluiten met dien verstande dat indien de finale tekst zoals aangenomen door de Raad afwijkt van de tekst die aan de Kamer is voorgelegd, er geen instemming is verleend in de zin van artikel 3 Goedkeuringswet van het Verdrag van Lissabon.

De voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad, G. Markuszower

De voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.W. Duthler


X Noot
1

Kamerstukken I, 2015–2016, 32 317, O.

X Noot
2

COM(2016)367.

X Noot
3

COM(2016)368.

X Noot
4

COM(2016)372.

Naar boven