5 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ter invoering van de elektronische indiening van een dagvaarding (Wet elektronische indiening dagvaarding) (32695);

Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater) (32712);

Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (32844);

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving van kinderen (32860, R1962).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 februari 2012 inzake kabinetsreactie berichtgeving ambtelijke voorbereiding bezuinigingsopties (griffienr. 149954);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 (griffienr. 149902.02);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Informele Europese Raad d.d. 30 januari 2012 (griffienr. 149903.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2012 (griffienr. 149860.01);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van 4 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Mededeling EU Energie Routekaart 2050 (griffienr. 149978);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake uitstel BNC fiche civiele protectiemechanisme (griffienr. 149965);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake Agenda Consumentenautoriteit 2012–2013 (griffienr. 149955).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van S.G., inzake West Papoea Rapport 94 en de mensenrechtenschendingen in Indonesië (griffienr. 149545.01).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van J.M.H. te H., inzake huurverhoging (griffienr. 149553.03);

een, van E.R. te C., inzake burkaverbod (griffienr. 149972.02);

een, van R.B.G., inzake stemmen tegen boerkaverbod (griffienr. 149972).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.S. te V., inzake grappen in het programma Pauw &Witteman van 8 december 2011 over depressieve mensen die zelfmoord plegen door voor de trein te springen (griffienr. 149958).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een, van D.d.J., inzake langstudeerregeling deeltijdstudenten (griffienr. 148053.16).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van A.B. te R., inzake verhoging van welvaart en het failliet gaan van maatschappijen (griffienr. 149967).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van C.E.A. v.d.B., inzake wetsvoorstel 32366 (bewoning recreatiewoningen) (griffienr. 148188.20).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van T.v.B., inzake zorgen om huidig rookbeleid (griffienr. 149977).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven