Agenda opgesteld 17 september 2020

Agenda Dinsdag 22 september 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Hamerstukken

35 260 (R2131)

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

35 450 I

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 IIA

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 IIB

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

35 450 III

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 V

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 XIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 XIV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 450 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (onder voorbehoud)

35 470 I

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 (onder voorbehoud)

35 470 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 (onder voorbehoud)

35 470 IIB

Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 (onder voorbehoud)

35 470 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 (onder voorbehoud)

35 470 IV

Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 (onder voorbehoud)

35 470 V

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (onder voorbehoud)

35 470 VI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 (onder voorbehoud)

35 470 VII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (onder voorbehoud)

35 470 VIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (onder voorbehoud)

35 470 IX

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (onder voorbehoud)

35 470 X

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019 (onder voorbehoud)

35 470 XII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35 470 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 (onder voorbehoud)

35 470 XIV

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019

35 470 XV

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 (onder voorbehoud)

35 470 XVI

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (onder voorbehoud)

35 470 XVII

Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (onder voorbehoud)

35 470 A

Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019

35 470 B

Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 (onder voorbehoud)

35 470 C

Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 (onder voorbehoud)

35 470 J

Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

35 483

Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20.)

2. Door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

35 079

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

3. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:

32 411

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

34 972

Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

Naar boven