Agenda opgesteld 27 maart 2014

Agenda Dinsdag 1 april 2014

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

25 087, G

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over het ondersteunen van multilaterale initiatieven voor algemene antimisbruikmaatregelen

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstuk (onder voorbehoud)

33 543

Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12)

II heropening beraadslagingen incl. stemmingen

33 623

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht

III debat

32 398

Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Financiën:

33 847

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Naar boven