Agenda opgesteld 8 april 2010

Agenda Dinsdag 13 april 2010

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Behandeling van de volgende verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften:

LXXXIV, E

Verslag over het verzoekschrift van K.B. te Z., betreffende belastingschuld

LXXXIV, F

Verslag over het verzoekschrift van J.V. te V., betreffende bewindvoerderschap en correspondentie

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (onder voorbehoud)

32 310

Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen)

II (onder voorbehoud: voortzetting behandeling, inclusief eventuele stemmingen)

31 122

Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid

III

30 585

Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

IV (onder voorbehoud)

30 826

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Justitie:

32 052

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

Naar boven