Vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoeks- en adviesinstellingen (ingezonden 15 april 2022).

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 11 mei 2022).

Vraag 1

Kunt u de Kamer alle vragen (alleen de vragen, niet de antwoorden) die van 1 november 2019 tot 1 januari 2022 door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk, dat wil zeggen per brief of per e-mail, bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen (waartoe in ieder geval de planbureaus en adviesraden behoren die onder het Ministerie van VWS vallen) zijn ingediend, toesturen?

Mededeling

De vraag van het lid Van Houwelingen (FvD) over de vragen die door NRC en/of de Volkskrant schriftelijk bij het Ministerie van VWS en haar onderzoeks- en adviesinstellingen zijn ingediend (2022Z07656 ingezonden 15 april 2022) kan niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat de afstemming meer tijd in beslag neemt.

Ik zal u zo spoedig mogelijk een reactie op de Kamervraag doen toekomen.

Naar boven