Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-20192914

Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «The hidden subsidy of fossil fuels» (ingezonden 16 mei 2019).

Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 5 juni 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «The hidden subsidy of fossil fuels»?1

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat er in 2017 wereldwijd voor 5,2 miljard dollar werd gesubsidieerd aan fossiele brandstoffen, gelijk aan 6,5 procent van het wereldwijde GDP en dat als dit niet het geval was er in 2015 alleen al 28 procent minder wereldwijde CO2-uitstoot zou zijn?

Vraag 3

Kunt u inzicht geven wat het aandeel is van Nederland binnen de 289 miljard dollar die de Europese Unie in 2017 uitgaf aan directe subsidies en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen?2

Vraag 4

Kunt u toelichten welke maatschappelijke kosten in Nederland jaarlijks verbonden zijn aan directe subsidies voor fossiele brandstoffen en welke aan indirecte kosten zoals de rekening van milieu en gezondheidskosten voor de samenleving ten gevolge van fossiele uitstoot?

Vraag 5

Kunt u inzicht geven in de hoeveelheid subsidies die Nederland geeft op fossiele brandstoffen in verhouding tot schone brandstoffen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Kunt u toelichten welke vormen van subsidies aan fossiele brandstoffen in Nederland bestaan en in welke mate de producent dan wel de consument van deze subsidies profiteert?

Vraag 7

Wanneer kan de Kamer de uitkomsten van het onderzoek naar de uiteenlopende definities van milieuschadelijke subsidies verwachten, naar aanleiding van de motie-Van Raan c.s.?3

Vraag 8

Deelt u de mening dat het cruciaal is dat het stimuleren van fossiele brandstoffen spoedig wordt afgebouwd? Wat doet het Kabinet om dit te versnellen?

Mededeling

Op 16 mei jl. werden vragen gesteld door het lid Sienot van de fractie van D66, kenmerk 2019Z09737, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel van The Atlantic van 9 mei jl. onder de titel «the hidden subsidy of fossil fuels». Vanwege interdepartementale afstemming is het niet mogelijk om deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Ik streef ernaar de vragen op korte termijn te beantwoorden.