Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-20163507

Vragen van de leden JanVos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, die niet meer praten met Nationaal Coördinator Groningen (ingezonden 1 september 2016).

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 september 2016).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het bericht over de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad, die niet meer met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) praten over de schades die door Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn veroorzaakt?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u reageren op de stelling dat er een grote hoeveelheid schades zijn afgewezen (de zogeheten C-schades)?

Antwoord 2

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) geeft aan dat ten opzichte van het totaal aantal schaderapporten het percentage schaderapporten waarin niet-aardbevingsgerelateerde schades, zogenaamde c-schades, worden geconstateerd de afgelopen maanden is toegenomen van minder dan 50% in juli 2015 tot bijna 80% in juli 2016. Op mijn verzoek onderzoekt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) momenteel de achtergronden van deze ontwikkeling. Daarnaast is de NCG een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen in het hele gebied. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar typen gebouwschade en een prioritering van deze gebouwschades naar de meest waarschijnlijke oorzaak, en anderzijds naar cumulatie van schade en welke soorten schades in samenhang optreden. Het doel van deze onderzoeken is om handvatten te creëren waarmee in de toekomst voor bewoners duidelijk wordt wat de oorzaak van schade aan hun woning is. De gegevens uit deze onderzoeken kunnen door de NCG worden gebruikt om de schadeafhandeling inhoudelijk en procesmatig verder te verbeteren. De resultaten van de onderzoeken worden in het eerste kwartaal 2017 verwacht.

Vraag 3 t/m 7

Is het waar dat de bewoners van het aardbevingsgebied hierin nog steeds een te grote invloed van NAM zien?

Is het waar dat de bewoners vinden dat de NCG in de praktijk te weinig invloed heeft en daarom het niet langer zinvol achten om met hem te overleggen over het schadeprotocol?

Hoe kunnen u en de NCG zo snel mogelijk bewerkstelligen dat de invloed van de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW) op de schadeafhandeling beëindigd wordt?

Deelt u de mening dat de NAM de dienst uitmaakt, de slager in dit geval zijn eigen vlees keurt, en het CVW in dit geval de zoon van de slager is?

Kunt u bewerkstelligen dat de bevoegdheden van de NCG verruimd worden en hem het schadeprotocol laten vaststellen?

Antwoord 3 t/m 7

Op grond van artikel 6 lid 177 van het Burgerlijk Wetboek is NAM aansprakelijk voor de compensatie van schade als gevolg van aardbevingen. Het schadeprotocol, dat is vastgesteld door NAM, is bedoeld om tot snelle en laagdrempelige afhandeling te komen van schadeclaims door het CVW. NAM heeft het CVW als uitvoeringsorganisatie opgezet om de schadeclaims conform dit protocol af te handelen. Het CVW staat op afstand van NAM. Het staat iedere bewoner vrij alsnog te besluiten zijn zaak voor te leggen aan de rechter. Daarmee eindigt de procedure van het schadeprotocol. De Nationaal Coordinator Groningen (NCG) ziet toe op de schadeafhandeling door het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hierover zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen het Ministerie van Economische Zaken (EZ), NAM en de NCG. In dit kader wordt de door het CVW gevolgde schadeafhandelingsprocedure dit najaar onderworpen aan een audit. Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop het schadeprotocol in de praktijk werkt (onder andere naar het afnemende aantal schademeldingen, maar een toenemend percentage c-schaderapporten). De resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2017 verwacht.

Het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging hebben aangegeven dat zij niet langer met de Nationaal Coördinator Groningen over het schadeprotocol willen praten zolang NAM het schadeprotocol en het Handboek Aardbevingsschade vaststelt en niet meer op afstand komt van het CVW. Deze partijen zien het schadeprotocol en het Handboek Aardbevingsschade als de kaders waarbinnen de NCG moet werken en vinden het noodzakelijk dat deze worden aangepast om de NCG ook de instrumenten in handen te geven om hier verdergaande verbeteringen in door te kunnen voeren.

De NCG constateert dat het vertrouwen ontbreekt om NAM de eindverantwoordelijke te laten zijn van het schadeprotocol en het Handboek Aardbevingsschade. Dit gebrek aan vertrouwen staat de verdere verbetering van schadeafhandeling in de weg. De NCG voert hier de komende tijd het gesprek over. Hierbij worden bovengenoemde onderzoeken en het onderzoek naar verschillende oorzaken van schade in het gebied in betrokken. In de actualisatie van het meerjarenprogramma eind dit jaar zal de NCG met voorstellen komen voor verbetering van de schadeafhandelingsprocedure. Dan zal ook nader ingegaan worden op de taakafbakening en rolverdeling op dit onderwerp.

Vraag 8

Kunt u er bij de NAM en het CVW op aandringen om de schadecontourlijn helemaal op te heffen?

Antwoord 8

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de TU Delft is geconcludeerd dat de door NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is en alle aangemelde schades alsnog individueel moeten worden beoordeeld (zie Kamerstuk 33 529, nr. 280). Dat geldt ook voor toekomstige schademeldingen in relatie tot het Groninger gasveld. Hiermee is er geen sprake meer van het hanteren van een contour. Op basis van de conclusies van het onderzoek heeft de NCG met NAM de afspraak gemaakt dat alle meldingen die tot 18 augustus 2016 zijn gedaan, per direct door het CVW in behandeling worden genomen. Hiervoor wordt een proef uitgevoerd met een nieuwe wijze van schadevaststelling, met behoud van de mogelijkheid tot contra-expertise en de gang naar de Arbiter Aardbevingsschade.

Vraag 9

Kunt u reageren op de uitspraak van de NCG dat «de afhandeling van schade beter, eenvoudiger en transparanter moet worden voor de Groningers. Daar moeten stappen worden gezet»?2

Antwoord 9

Ik kan mij vinden in deze uitspraak. De NCG heeft mij laten weten dat hij met zoveel mogelijk betrokkenheid van alle relevante partijen wil kijken naar mogelijkheden om de schadeafhandeling te verbeteren en waarbij de bewoners centraal staan, zoals ook in het meerjarenprogramma is opgenomen. Ik ondersteun dit.