Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152392

Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister-President over de tientallen miljoenen extra voor de verbouwing van een paleis (ingezonden 27 mei 2015).

Mededeling van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst), mede namens de Minister-President van Algemene Zaken (ontvangen 28 mei 2015).

Vraag 1

Kent u het artikel «Verbouwing paleis Huis ten Bosch valt tientallen miljoenen duurder uit»?1

Vraag 2

Is het waar dat de verbouwing van paleis Huis ten Bosch geen € 35 mln. maar liefst € 60 mln. gaat kosten?

Zo neen, om welk bedrag gaat het exact, en kunt u in een helder overzicht aangeven hoe men tot dit bedrag is gekomen?

Vraag 3

Deelt u de afkeurende reactie over de enorme verhoging van de kosten voor deze verbouwing?

Vraag 4

Welke maatregelen bent u voornemens te treffen om te zorgen dat er geen € 60 mln. wordt uitgegeven aan deze verbouwing?

Mededeling

In de Rijksbegroting 2015 van Wonen en Rijksdienst (Kamerstukken II 2004/05, 34 000 XVIII, nr. 2, p. 77–78) heb ik u op de hoogte gesteld van de voorgenomen renovatie van paleis Huis ten Bosch. Naar aanleiding van de gestelde vragen door uw Kamer (de leden Van Klaveren en Bontes) over de verbouwing van paleis Huis ten Bosch wil ik u, mede namens de Minister-President, mededelen dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden. Zodoende kunnen de gestelde Kamervragen op dit moment niet worden beantwoord. Wel doe ik de toezegging om uw Kamer schriftelijk te informeren over de voorgenomen renovatie op het moment dat de besluitvorming is afgerond.

Vooruitlopend op de toezending van deze brief wil ik het ontstane beeld door de berichtgeving van RTL Nieuws, dat de renovatie inmiddels gestart zou zijn, wegnemen. De activiteiten die op dit moment in het paleis worden uitgevoerd, betreffen de onderzoeken en voorbereidingen in het paleis ten behoeve van de renovatie. Om die onderzoeken en voorbereidingen veilig te laten plaatsvinden, is hieraan voorafgaand de asbest uit het pand verwijderd.