Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-20152391

Vragen van de leden Pechtold (D66) en Van Raak (SP) aan de Ministers van Algemene Zaken en voor Wonen en Rijksdienst over de extra kosten bij de verbouwing van Huis ten Bosch (ingezonden 27 mei 2015).

Mededeling van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst), mede namens de Minister-President van Algemene Zaken (ontvangen 28 mei 2015).

Vraag 1

Kent u de berichtgeving bij RTL Nieuws over de extra kosten bij de verbouwing van Huis ten Bosch?1

Vraag 2

Klopt de raming van RTL Nieuws en wat houdt in dat geval de verbouwing van de andere delen van het paleis precies in? Kunt u voor elk van de paleisdelen aangeven wat de oorspronkelijke raming was, welke meerkosten nu begroot worden en hoe die vermeerdering is opgebouwd?

Vraag 3

Kunt u verduidelijken waarom ervoor gekozen wordt om de overige paleisdelen nu ook te renoveren, in het licht van de overweging dat bij een zorgvuldige voorbereiding van de eerdere verbouwingsplannen de nu noodzakelijke ingrepen toen ook al naar boven zouden hebben moeten komen en meegenomen zouden hebben kunnen worden in de vorig jaar aan de Kamer gemelde plannen?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze berichtgeving zich tot de stelling van de Minister-President in het debat over de begroting van de Koning over 2015 dat de verbouwing voor € 35 mln. technische en infrastructurele maatregelen betreft voor het gehele paleis?

Vraag 5

Hoe verhoudt het bijna verdubbelen van de verbouwingskosten zich tot de stelling van de Minister-President in het debat over de begroting van de Koning over 2015 dat het in de begroting vermeldde bedrag «niet veel meer» zou worden?

Vraag 6

Kunt u, nu blijkbaar voor de eerder genoemde € 35 mln. niet het gehele paleis verbouwd en/of gerenoveerd wordt, verduidelijken hoe de vorig jaar genoemde vierkante meter prijs berekend is? Uit hoeveel vierkante meter bestaat het oppervlak van paleis Huis ten Bosch?

Vraag 7

Bent u bereid de aan de conclusie tot extra verbouwen achterliggende stukken, zoals bijvoorbeeld een technisch onderzoek en/of beleidsdocumenten, met de beantwoording van deze vragen mee te sturen? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot uw toezegging uit het begrotingsdebat om opener te communiceren?

Vraag 8

Garandeert u dat het bij dit bedrag blijft? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

In de Rijksbegroting 2015 van Wonen en Rijksdienst (Kamerstukken II 2004/05, 34 000 XVIII, nr. 2, p. 77–78) heb ik u op de hoogte gesteld van de voorgenomen renovatie van paleis Huis ten Bosch. Naar aanleiding van de gestelde vragen door uw Kamer (de leden Pechtold en Van Raak) over de verbouwing van paleis Huis ten Bosch wil ik u, mede namens de Minister-President, mededelen dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaats gevonden. Zodoende kunnen de gestelde Kamervragen op dit moment niet worden beantwoord. Wel doe ik de toezegging om uw Kamer schriftelijk te informeren over de voorgenomen renovatie op het moment dat de besluitvorming is afgerond.

Vooruitlopend op de toezending van deze brief wil ik het ontstane beeld door de berichtgeving van RTL Nieuws, dat de renovatie inmiddels gestart zou zijn, wegnemen. De activiteiten die op dit moment in het paleis worden uitgevoerd, betreffen de onderzoeken en voorbereidingen in het paleis ten behoeve van de renovatie. Om die onderzoeken en voorbereidingen veilig te laten plaatsvinden, is hieraan voorafgaand de asbest uit het pand verwijderd.