Vragen van de leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg (allen CDA) aan de Minister en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken (ingezonden 9 juli 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 29 juli 2014).

Vraag 1

Herinnert u zich de motie-Omtzigt die stelt dat de Nederlandse regering niet altijd op de hoogte is van veroordelingen van Nederlanders voor zedendelicten in het buitenland, dat deze delinquenten daardoor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen krijgen in Nederland en aan de slag kunnen in bijvoorbeeld de kinderopvang en waarin de regering wordt verzocht in kaart te brengen welke informatie uitgewisseld wordt en met welke landen, binnen vier maanden met dit overzicht te komen en een plan van aanpak met Memorandums of Understanding en verdragen om deze informatie altijd te ontvangen, zodat kinderen in Nederland en elders beter beschermd worden?1

Vraag 2

Herinnert u zich dat genoemde motie als kabinetsadvies het oordeel Kamer kreeg en dat de motie unaniem aangenomen is? Herinnert u zich voorts dat u naar aanleiding van deze motie op 3 december 2013 aan de Kamer schreef dat ten aanzien van de uitwisseling van informatie geldt dat dit in beginsel met alle landen mogelijk?2

Vraag 3

Kan uit de antwoorden op eerdere vragen afgeleid worden dat er nochtans met geen enkel land buiten de EU structureel informatie over veroordeelde zedendelinquenten uitgewisseld wordt?3 Zo ja, waarom duurde het dan meer dan 7 maanden om die informatie aan de Kamer te sturen?

Vraag 4

Binnen welke termijn kan de Kamer het plan van aanpak uit de motie tegemoet zien waarbij informatie over veroordeelde Nederlanders structureel uitgewisseld zal worden, te beginnen met risicolanden?

Vraag 5

Vindt u dat Nederlandse kinderen voldoende beschermd zijn tegen Nederlanders die in het buitenland veroordeeld zijn voor zedendelicten en hier nu een VOG kunnen aanvragen en verkrijgen?

Mededeling

Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken, dat de schriftelijke vragen van het leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg (allen CDA) over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendeliquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken (ingezonden 9 juli 2014) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Kamerstuk 33 750 V, nr. 30

X Noot
2

Kamerstuk 33 750 V, nr. 47

X Noot
3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, aanhangsel Handelingen, nr. 2423

Naar boven