Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het omzeilen van telefoontaps door verdachten (ingezonden 5 februari 2014).

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 25 februari 2014).

Vraag 1

Kent u het bericht «Advocaten vrezen gevolgen omzeilen telefoontaps»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 t/m 6

Deelt u de vrees van advocaten dat verdachten een telefoontap van de politie zelf kunnen uitschakelen, door zich te verschuilen achter het telefoonnummer van een advocaat? Zo ja, was u dit al langer bekend en zo ja, hoe lang en wat hebt u daar aan gedaan of gaat u er aan doen? Zo nee, waarom niet?

Kan het bovengenoemde misbruik ertoe leiden dat advocaten in de toekomst niet langer vertrouwelijk met cliënten kunnen bellen? Zo ja, deelt u de mening dat dit hoogst onwenselijk is en wat gaat u doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Hebt u inzicht in de aard en omvang waarmee bovengenoemde manipulatie plaatsvindt? Zo ja, kunt u dat inzicht met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dat inzicht verwerven?

Hebben de bovengenoemde problemen met betrekking tot het manipuleren van informatie gevolgen voor lopende dan wel toekomstige strafzaken? Zo ja, welke gevolgen zijn dat? Zo nee, waarom niet?

Kunt u in uw bij het mondelinge vragenuur van 21 januari 2014 toegezegde brief over spoofing, ingaan op de problematiek van spoofing in relatie tot telefoonlijnen van zogenaamde geheimhouders en daarbij tevens bovenstaande vragen beantwoorden?

Antwoord 2 t/m 6

Met mijn brief van 11 februari 2014 heb ik uw Kamer onder andere bericht dat verschillende aspecten omtrent de aard, omvang en gevolgen van spoofing momenteel door mij worden geïnventariseerd, ter uitvoering van de toezegging die ik heb gedaan tijdens het vragenuur van 21 januari 2014. 2 Ik zal uw Kamer voor het zomerreces per brief informeren over de resultaten van de inventarisatie. De onderwerpen die in uw vragen worden aangesneden zullen hierin worden meegenomen.


X Noot
2

Kamerstukken II, vergaderjaar 2013–2014, 32 761, nr. 58.

Naar boven