Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-20132421

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vermogensgrenzen bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen (ingezonden 5 maart 2013).

Mededeling van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 31 mei 2013). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1808.

Vraag 1

Acht u het wenselijk dat de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen niet is geëffectueerd voor mensen met een uitkering? Kunt u dit toelichten?1 2

Vraag 2

Ziet u mogelijkheden om alsnog tegemoet te komen aan de wens om bij gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen en heffingen die door gemeenten, provincies en waterschappen worden geheven, de vermogenstoets in zijn geheel gelijk te stellen aan de vermogenstoets die wordt gehanteerd in artikel 34 van de Wet werk en bijstand, zoals bedoeld in het amendement Spekman?3 Zo nee, wat is hiervan de reden?

Vraag 3

Acht u het wenselijk dat de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, vanwege een ongelukkig peilmoment, door gemeente of provincie niet wordt toegekend, omdat mensen op het peilmoment net bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag of een teruggave van de Belastingdienst op de rekening gestort hebben gekregen en daardoor teveel vermogen op de bankrekening hebben staan? Zo nee, welke maatregelen gaat u ondernemen om dit in de toekomst te voorkomen en ervoor te zorgen dat mensen aanspraak kunnen maken op hun recht op kwijtschelding van gemeentelijke heffingen?

Mededeling

Naar aanleiding van de Kamervraag van het lid Karabulut (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de vermogensgrenzen bij kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, deel ik u mede dat vanwege interdepartementale afstemming het helaas niet lukt om binnen de gestelde termijn aan dit verzoek te voldoen. De antwoorden ontvangt u zo spoedig mogelijk.


X Noot
1

Kamerstukken 32 315

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nummer 1786

X Noot
3

Kamerstuk 32 315 nr. 8