Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister-president over de arbeidsvoorwaarden van de EU-ambtenaren (ingezonden 3 januari 2013).

Antwoord van ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mede namens de minister-president (ontvangen 1 maart 2013). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 1038.

Vraag 1

Herinnert u zich de Kamerbreed gesteunde motie-Omtzigt1 waarin de Kamer uitspreekt «verzoekt de regering, zich bij de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014–2020 maximaal in te zetten zodat de arbeidsvoorwaarden van de EU-ambtenaren op het terrein van pensioentoezeggingen, lonen en betaalde inkomstenbelasting in lijn komen met de ontwikkelingen in de lidstaten»?

Antwoord

Ja, het kabinet ziet de motie als ondersteuning van zijn inzet en heeft zijn reactie op de motie gegeven in de brief van 2 november 2012 over de onderhandelingen over het EU Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 (Kamerstuk 32 833, nr. 9).

Vraag 2

Is het waar dat de salarissen van de EU-ambtenaren fors stijgen per 1 januari 2013 door het vervallen van de 5,5% crisisheffing?

Antwoord

Europese ambtenaren betalen sinds 1 januari 2013 tijdelijk geen solidariteitsheffing van 5,5% meer, omdat deze regeling eind 2012 automatisch afliep en er nog geen akkoord is bereikt over herziening van het EU-ambtenarenstatuut. Het brutosalaris blijft daardoor gelijk, maar het EU-personeel houdt hierdoor netto meer salaris over. De stijging is echter netto minder groot dan de hoogte van de heffing, omdat de heffing op zichzelf een aftrekpost vormt in het belastingtraject en een heffingsvrije voet kent. Het precieze totaaleffect is niet goed in te schatten, omdat niet alleen de solidariteitsheffing, maar ook de methode voor het berekenen van de jaarlijkse salarisaanpassing is vervallen.

Vraag 3

Kunt u de salaristabellen over 2012 en 2013 naar de Kamer sturen, analoog aan de schalen die u in Kamerstuk 32 833, nr. 9 aan de Kamer deed toekomen en kunt u per schaal aangeven hoeveel de netto-verhoging bedraagt?

Antwoord

De salaristabellen die u ontving bij Kamerstuk 32 833, nr. 9 zijn actueel. De aanpassingen voor 2012 en 2013 zijn nog niet beschikbaar, omdat de Raad en de Commissie nog in geschil zijn over salarisaanpassingen.

Vragen 4, 5 en 6

Hoeveel verdient de president van de Verenigde Staten per jaar (omgerekend in euro’s tegen de huidige wisselkoers) en hoeveel verdienen de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad?

Hoeveel verdient de enige vice-president van de Verenigde Staten per jaar en hoeveel verdient één van de vele vice-voorzitters van de Europese Commissie?

Hoeveel verdient de voorzitter van de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken en hoeveel verdient de president van de Europese Centrale Bank?

Antwoord

In de beantwoording van deze vragen worden alleen de bruto basissalarissen genoemd. Genoemde functionarissen ontvangen naast een basissalaris toelagen voor bijvoorbeeld huisvesting, representatieonkosten of gezinsleden. Deze worden hier buiten beschouwing gelaten, omdat de hoogte van deze toelagen onder andere afhankelijk is van persoonlijke omstandigheden. Om tot een vergelijking te komen van nettosalarissen moet bovendien rekening gehouden worden met grote verschillen tussen de belasting- en pensioensystemen in de EU en de VS.

Voor het omrekenen van dollars naar euro’s wordt de wisselkoers van 3 januari jl. gebruikt (1 euro = 1,3102 dollar).

De president van de Verenigde Staten ontvangt een brutosalaris van 400.000 dollar (305.297 euro) per jaar. De voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de Europese Raad ontvangen een brutosalaris van 304.221 euro per jaar.

Het brutosalaris van de vice-president van de Verenigde Staten bedraagt momenteel 230.700 dollar per jaar (17.080 euro). Het brutosalaris van een vice-voorzitter van de Europese Commissie bedraagt 275.562 euro per jaar.

Het brutosalaris van de bestuursvoorzitter van het Federal Reserve System bedraagt 199.700 dollar (152.420 euro). Het brutosalaris van de president van de Europese Centrale Bank bedraagt 371.148 euro per jaar (2011).

Vraag 7 en 8

Hoeveel ambtenaren van de Europese commissie verdienen netto meer dan de vice-president van de Verenigde Staten?

Hoeveel ambtenaren van de Europese commissie verdienen netto meer dan de Nederlandse minister-president?

Antwoord

EU-ambtenaren in de schalen 13 t/m 16 verdienen bruto meer dan de Nederlandse minister-president (144.000 euro op jaarbasis). Circa drieduizend Commissieambtenaren zijn op dit niveau ingeschaald. Voor nettosalarissen is dit moeilijker te berekenen, want nettosalarissen zijn het resultaat van diverse componenten (brutosalaris, toelagen, pensioenpremies, zorgpremies, belastingen) die tussen de Verenigde Staten, de EU en Nederland sterk verschillen. De toelagen van Commissieambtenaren kunnen een substantieel deel uitmaken van een inkomen, maar zijn veelal persoonsgebonden. Het is wel duidelijk dat het aantal EU-ambtenaren dat netto meer verdient dan de Nederlandse minister-president veel groter zal zijn dan drieduizend. Maar hoeveel, is moeilijk na te gaan. Het kabinet zal hierover in contact treden met de Commissie.

Dit is ook een van de redenen waarom het kabinet inzet op versobering van de salarissen en vergoedingen voor Europese ambtenaren. Zo vindt het kabinet dat deze (expat)vergoedingen weliswaar gebruikelijk zijn bij personeel dat tijdelijk in het buitenland wordt gestationeerd, maar niet gepast zijn voor EU-ambtenaren die permanent in Brussel wonen en werken.

Vragen 9, 10 en 11

Op welke wijze heeft de Nederlandse regering zich ingespannen om de salarisverhoging in Brussel te mitigeren? Heeft de Nederlandse regering in de Europese Raad een tegenvoorstel gedaan?

Is het waar dat de Europese Raad, waarvan u deel uitmaakt, weigerde om de 5,5% belasting met een jaar te verlengen?2

Is het waar dat deze salarisverhoging te wijten is aan de laksheid van de Europese Raad, zoals zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement beweren? Zo nee, aan wie is het dan te wijten dat er niet tijdig een compromis lag?3

Antwoord

In december zijn meerdere voorstellen verschenen m.b.t. EU-ambtenarensalarissen. De Europese Commissie heeft een 1,7% salarisverhoging voorgesteld voor de periode juli 2012–juni 2013, gebaseerd op de salarismethode die eind 2012 afliep. Ook heeft de Europese Commissie geopperd om de toepassing van de salarismethode met een jaar te verlengen, evenals de solidariteitsheffing van 5,5%, omdat deze beide componenten in de bezoldiging van EU-ambtenaren eind 2012 automatisch afliepen.

Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hebben evenals in vorige jaren bezwaar gemaakt tegen het salarisvoorstel en hiermee niet ingestemd, omdat zij van mening zijn dat het onverkort hanteren van de huidige salarismethodiek leidt tot stijgingen die niet opportuun zijn in tijden van crisis. Volgens deze lidstaten had de Commissie gebruik moeten maken van de uitzonderingsclausule om in tijden van economische crisis af te wijken van de automatische salarismethode. Over de toepassing van deze clausule zijn enkele Hofzaken gaande. Omdat de manier waarop de Commissie de salarismethode hanteert volgens deze lidstaten niet correct is, wilden zij ook niet instemmen met een verlenging van de toepassing van de salarismethode voor een jaar. Dat betekent helaas ook dat er tijdelijk geen solidariteitsheffing plaatsvindt, totdat in de loop van 2013 een nieuw EU-ambtenarenstatuut is overeengekomen.

De onderhandelingen over het ambtenarenstatuut kunnen worden afgerond als in de MFK-onderhandelingen afspraken zijn gemaakt over een plafond voor de administratieve uitgaven. Nederlandse inzet daarbij is dat de administratieve uitgaven beperkt dienen te worden, onder meer door verlaging van het aantal EU-ambtenaren en door hervorming van het belonings- en pensioensysteem. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn nog niet van mening dat op de administratieve uitgaven verder bezuinigd moet worden.

Vraag 12

Kunt u deze vragen voor het eind van het kerstreces beantwoorden aangezien het MFK elk moment weer actueel kan worden?

Antwoord

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken van woensdag 30 januari jl. ontvangt u de beantwoording voor het plenaire debat over de aanstaande Europese Raad waarop over het MFK zal worden gesproken.

Naar boven