Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-20112676

Vragen van de leden Bosma en Van Klaveren (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het molesteren van journalisten door moskeebezoekers (ingezonden 6 april 2011).

Antwoord van minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Veiligheid en Justitie (ontvangen 30 mei 2011) zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2406.

In verband met correctie in aanhef

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «MTNL: cameraploeg belaagd bij moskee Utrecht»?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten of de Omar Al Farouk moskee te Overvecht geld ontvangt of heeft ontvangen van het Libische regime? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

De financiering van een bouwwerk is een aangelegenheid van de initiatiefnemer. De overheid in Nederland mengt zich niet in de financiering van bouwwerken, zolang er geen vermoedens bestaan van illegale handelingen.

Vraag 3

In hoeverre deelt u de opvatting van de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) zoals verwoord in het rapport «Horen, zien en schrijven» uit 2003 dat journalisten vakmatig op een andere wijze verslag dienen uit te brengen over allochtonen dan over autochtonen?

Antwoord 3

De NVJ heeft laten weten, dat de folder «Horen, zien en schrijven» in 2003 buiten medeweten van het hoofdbestuur/secretariaat van de NVJ tot stand is gekomen. De genoemde aanbeveling was een eigen initiatief van de werkgroep Migranten en Media en is niet overgenomen door het hoofdbestuur van de NVJ, noch in het beleid van de NVJ nadien, noch door de Raad voor de Journalistiek. In dit licht acht ik het niet nodig inhoudelijk op deze aanbeveling te reageren.

Vraag 4

In hoeverre zijn de daders al gearresteerd en in het gevang gegooid?

Antwoord 4

Naar aanleiding van de aangifte van openlijke geweldpleging is er een onderzoek gestart door de politie, waarbij onder meer beeldmateriaal is opgevraagd en getuigen zijn benaderd. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het onderzoek loopt nog.

Vraag 5

Hoeveel gewelddadige incidenten tussen gelovigen en journalisten deden zich de afgelopen 10 jaar voor bij kerken en synagogen?

Antwoord 5

Geweldsincidenten tussen gelovigen en journalisten bij kerken en synagogen worden niet specifiek geregistreerd. Het is daarom niet mogelijk deze vraag te beantwoorden.