Vragen van de leden Vermeij en Linhard (beiden PvdA) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de plannen voor de vestiging van een Landal-Greenpark bij Fort benoorden Spaarndam (ingezonden 3 juni 2010).

Mededeling van minister Huizinga-Heringa (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) (ontvangen 1 juli 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Bouw Landal-park doorzetten»1 waarin de gedeputeerde, tevens voorzitter van het recreatieschap, uw antwoorden in de wind slaat?2

Vraag 2

Is het mogelijk om in het schootsveld van het fort, dat zoals u in uw antwoord op eerdere vragen uiteenzet valt onder het door UNESCO aangewezen werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, vakantiehuisjes te bouwen zonder de cultuurhistorische waarde aan te tasten, daar de bouw aan alle geldende wet- en regelgeving moet voldoen?

Vraag 3

Is het mogelijk om in een rijksbufferzone 80 vakantiehuizen te bouwen zonder de natuurlijke waarde hiervan aan te tasten?

Vraag 4

Bent u bereid het recreatieschap Spaarnwoude aan te schrijven opdat zij de cultuurhistorische en natuurwaarde van nationaal en zelfs internationaal belang respecteert? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid de rijksadviseur voor het landschap de plannen voor het Fort benoorden Spaarndam zoals die door de verschillende partijen zijn ingediend allemaal te laten beoordelen?

Vraag 6

Kunt u de Kamer informeren over de beoordeling van de plannen van het recreatieschap Spaarnwoude alvorens hierover te besluiten?

Mededeling

Op 3 juni 2010 zijn Kamervragen ontvangen van uw leden Linhard en Vermeij (beiden PvdA) over de plannen voor het vestigen van een Landal-Greenpark bij Fort Benoorden Spaarndam. Helaas kunnen deze vragen niet binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord worden, gezien de noodzaak tot nader overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De antwoorden zullen u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.


XNoot
1

Haarlems Dagblad, 20 mei 2010.

XNoot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2479.

Naar boven