Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het besluit station Lisse niet te realiseren (ingezonden 2 juni 2010).

Antwoord van minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) (ontvangen 24 juni 2010).

Vraag 1

Kent u het bericht «Station Lisse niet open voor bezoekers Keukenhof»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat NS en ProRail bekend hebben gemaakt dat station Lisse niet opnieuw in gebruik zal worden genomen?

Antwoord 2

Er zijn twee elementen van belang alvorens te kunnen besluiten of halte Lisse, geopend zou kunnen worden: enerzijds vanuit ProRail een inschatting van de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn om extra treinen te kunnen laten rijden en stoppen, en anderzijds een bedieningsgarantie van NS, de concessiehouder van het vervoer op dat traject.

Ik heb van NS vernomen dat zij geen bedieningsgarantie wil afgeven voor halte Lisse. Naar aanleiding hiervan heeft ProRail zich tot mij gewend met de vraag of het zinvol is de planstudie voort te zetten. Na overleg is besloten de planstudie niet af te ronden.

Vraag 3

Herinnert u zich uw toezegging om uit het budget «Actieplan groei spoor» geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van dit station?2

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4

Wat zijn de redenen voor het besluit van NS en ProRail?

Antwoord 4

NS heeft studie verricht naar de mogelijkheden voor extra treinvervoer boven op de reguliere Sprinterbediening. Hierbij heeft NS de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • De reguliere dienstregeling zoals NS die vanaf medio 2011 op deze lijn rijdt wordt niet structureel aangepast in de periode dat de halte Lisse bediend wordt tijdens de openingstijden van de keukenhof. Hiermee wordt bedoeld dat de tijdligging van de intercity en de sprinter hetzelfde blijft zodat de huidige aansluitingen op andere treinen gegarandeerd blijven.

  • Alleen de sprintertreindienst krijgt kleine aanpassingen om in die periode op halte Lisse te kunnen stoppen.

  • Intercity en sneltreindiensten alsook overstapverbindingen dienen ongewijzigd te blijven.

Hierbij heeft NS gekeken naar:

  • het verlengen van de treinen in de sprinterverbinding;

  • daarboven op in de 10 drukste dagen elk half uur een extra treindienst Leiden – Lisse – Haarlem aan te bieden;

  • de rentabiliteit van de varianten.

NS is tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om tot een bediening van station Lisse te komen die rendabel en robuust is.

Zij geeft daarvoor de volgende redenen:

  • De verwachte nieuwe reizigers belasten in de avondspits de treindienst tussen Leiden en Haarlem extra, omdat deze reizigers reizen over het capacitair maatgevende baanvak Lisse – Leiden. Dit houdt in dat de huidige sprinter in de avondspits al zo vol is dat er onvoldoende capaciteit is voor extra reizigers die op station Lisse willen instappen na een bezoek aan de Keukenhof. Op de drukste dagen zou dat leiden tot het achterblijven van reizigers en het ontwrichten van de treindienst, waar ook Intercity- en sneltreinreizigers de dupe van zouden worden.

  • NS kan de (huidige) sprinters niet langer maken dan 6 bakken/rijtuigen vanwege de beperkte maximale perronlengte in Haarlem.

  • Binnen de bestaande dienstregelingstructuur laat de spoorinfrastructuur op de stations Leiden en Haarlem niet toe dat er extra treinen ingepast worden. Wellicht zou bij een aanpassing van de dienstregelingstructuur wél een oplossing gevonden kunnen worden, maar het structureel aanpassen van de (landelijke) dienstregeling voor10 drukke dagen per jaar ligt buiten de uitgangspunten van NS.

  • Er zijn te weinig nieuwe reizigers om deze evenementenhalte gedurende de 2 maanden die de Keukenhof geopend is, kostenneutraal te bedienen.

ProRail heeft aangegeven dat een kosteninschatting voor aanpassing van de stations Haarlem en Leiden en het oplossen van het capaciteitsprobleem op dat traject nadere studie behoeft.

Vraag 5

Bent u bereid de door ProRail uitgevoerde variantenstudie naar de Kamer te sturen?

Antwoord 5

De studie heeft ProRail opgesteld op verzoek van stichting Keukenhof en NS. Ik heb NS en de stichting Keukenhof gevraagd en zij hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van deze studie. De studie is bijgevoegd als bijlage.3

ProRail heeft aangegeven dat vervolgonderzoek op deze variantenstudie uit juli 2009 heeft uitgewezen dat de kosten voor aanpassing van de halte hoger zullen zijn door de ligging van kabels en leidingen.

Vraag 6

Kunt u aangeven hoe station Lisse scoort op het onlangs op verzoek van de Kamer geschrapte criterium van de instapnorm van 1000 nieuwe in/uitstappers?

Antwoord 6

Ik heb van NS de volgende cijfers gekregen. Op werkdagen worden in Lisse 220–700 in- en uitstappers verwacht en op weekenddagen (zonder extreme piek) 150–1150 in- en uitstappers. Deze grote bandbreedte is afhankelijk van het al dan niet behouden van pendelbussen naar de Keukenhof vanaf Schiphol, Leiden en Haarlem. Deze aantallen zijn bepaald op basis van de door de stichting Keukenhof aangeleverde bezoekcijfers naar vervoerwijze en herkomst. Hierbij speelt mee dat het besloten vervoer (nu een groot aandeel in de modal split) ook in de toekomst als besloten vervoer (bezoek per touringcar) gehandhaafd blijft. Daarnaast is voor reizigers in de pendelbussen vanaf Schiphol de trein vanuit Haarlem en Leiden geen aantrekkelijk alternatief aangezien de reistijd per trein langer is en reizigers dan zullen moeten overstappen.

Vraag 7

Is het waar dat NS het heropenen van station Lisse als evenementenstation een te groot risico vindt omdat gedurende een periode van 10 dagen in het evenementenseizoen te veel reizigers worden verwacht?

Antwoord 7

Ja, zie ook antwoord op vraag 4: de huidige dienstregelingsstructuur kent bij de verwachte reizigersaantallen op topdagen een groot afbreukrisico (denk aan achterblijven reizigers en vertragingen, ook voor reizigers die niet van of naar de Keukenhof gaan).

Vraag 8

Deelt u de mening dat een station waarvan zo’n groot succes wordt verwacht juist geopend moet worden?

Antwoord 8

Ik denk dat we samen hebben gezocht naar een oplossing voor een evenementenhalte omdat we het allemaal een initiatief vonden om nader te onderzoeken, maar dat dit om hierboven genoemde technische en financiële redenen helaas niet gerealiseerd kan worden.

Vraag 9

Deelt u de mening van de eigenaren van landgoed Keukenhof dat reeds een jaar van te voren kan worden voorzien welke dagen zullen leiden tot grote drukte en dat hier op kan worden geanticipeerd door het inzetten van langere treinen en/of het laten stoppen van extra treinen?

Antwoord 9

De voorspellingen van de Keukenhof zijn gebruikt bij het zoeken naar een oplossing. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er circa 10 zeer drukke dagen zullen zijn. Hierop heeft NS onderzocht of voor deze 10 dagen extra treinen kunnen worden ingezet zoals is aangegeven bij het antwoord op vraag 4. Zoals NS aangegeven heeft is het inzetten van extra of langere treinen echter niet mogelijk in Leiden en Haarlem.

Vraag 10

Bent u bekend met het feit dat landgoed Keukenhof in de toekomst meer evenementen gaat organiseren waardoor het aantal reizigers zal toenemen?

Antwoord 10

Ja.

Vraag 11

Bent u bereid nog vóór de zomer een aanlegbesluit te nemen en de eerder door u toegezegde subsidiebijdrage beschikbaar te stellen, zodat station Lisse zo mogelijk in het voorjaar 2011 kan worden gebruikt?

Antwoord 11

De voorwaarde voor een aanlegbesluit zijn onder andere een bedieningsgarantie van de concessiehouder in dat gebied, zijnde NS. Wanneer de vervoerder aangeeft niet te gaan stoppen, lijkt het me niet zinvol om een aanlegbesluit te nemen.


XNoot
1

De Lisser, 2 april 2010.

XNoot
2

Handelingen II, vergaderjaar 2009–2010, nr. 30, blz. 2810.

XNoot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven