Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

589

Vragen van het lid Van Dijken (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toegankelijkheid van overheids-websites. (Ingezonden 26 november 2004)

1

Bent u ervan op de hoogte dat van de vijfentwintighonderd overheids-websites er slechts twee voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een handicap volgens de normen van Drempels Weg?1 Zo ja, wat vindt u hiervan?

2

Herinnert u zich dat bij de start van de campagne «Drempels Weg» in 2001 alle ministeries zich hebben verplicht om vóór 1 januari 2002 aan deze toegankelijkheidsnormen te voldoen? Wat vindt u ervan dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op dit moment het enige ministerie is met een website die voldoet aan deze normen?

3

Deelt u de mening dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft in het bieden van mogelijkheden aan mensen met een handicap voor volwaardige deelname aan de samenleving?

4

Hoe gaat u, als coördinerend bewindspersoon voor het gehandicaptenbeleid, ervoor zorgen dat ministeries hun verplichting alsnog nakomen, zodat op korte termijn de websites van alle ministeries toegankelijk zijn volgens de normen van Drempels Weg?

Antwoord

Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 13 december 2004)

1 en 3

Ik ben van het feit op de hoogte dat de toegankelijkheid van overheidswebsites te wensen over laat. Ik ben inderdaad van mening dat de overheid hierin een voorbeeldfunctie heeft. Internettoegankelijkheid bevordert de participatie van mensen met beperkingen. Daarom voldoet de website van mijn ministerie aan prioriteit 1 & 2 van de W3C-richtlijnen.

Het is de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke ministeries, provincies, gemeenten en ZBO's om ook hun website toegankelijk te maken.

Bij de genoemde cijfers dient te worden aangetekend dat vier in plaats van twee sites voldoen aan de toegankelijkheidseis van Drempels Weg (VWS, BZK, BuZa en Postbus 51); de andere sites zijn mogelijk niet getoetst. Een andere kanttekening is dat een site mogelijk niet toegankelijk is, maar slechts op een detail niet voldoet. Voldoen aan 95% van de eisen leidt tot een negatief oordeel.

Deze nuancering doet echter niets af aan het feit dat veel sites niet toegankelijk zijn.

2

Tijdens de start van de Drempels Weg campagne hebben de ministeries zich gecommitteerd aan het gedachtegoed van Drempels Weg en de intentie uitgesproken de overheidssites op korte termijn toegankelijk te maken. Op dat moment was er echter geen rekening mee gehouden dat het toegankelijk maken van een site een kostbare aangelegenheid is. Veel departementen hebben er daarom voor gekozen pas bij nieuwbouw van hun site aan de toegankelijkheid te werken. De kosten zijn dan niet of nauwelijks hoger dan niet toegankelijk bouwen. Gezien het feit dat de meeste sites na 4 of 5 jaar worden herzien, zal geleidelijk aan een verbetering van de toegankelijkheid worden bereikt.

4

De afgelopen vier jaar heeft VWS via het project Drempels Weg veel aandacht besteed aan internettoegankelijkheid. Er is veel knowhow opgebouwd. Deze knowhow is nu in het veld gebundeld in de stichting Drempelvrij.nl. De stichting heeft een startsubsidie uit NAP-gelden van het ministerie van EZ ontvangen. De stichting geeft waarmerken uit aan toegankelijke websites. Ook gaat de stichting een actieve PR-campagne opzetten. Deze zal zich ook richten op overheidssites. Het ministerie van VWS was het eerste departement dat dit waarmerk in ontvangst mocht nemen. Ik hoop dat dit feit als een olievlek gaat werken. Vanuit de coördinerende rol van VWS vinden contacten plaats met EZ (verantwoordelijkheid voor het technologiebeleid), met BZK (verantwoordelijkheid voor de lagere overheden en informatie van het rijk) en AZ (verantwoordelijkheid voor Rijksvoorlichting) om aandacht te vragen voor internettoegankelijkheid. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan ligt bij de betreffende departementen. Het past binnen het kabinetsbesluit om «inclusief beleid» als uitgangspunt van het handelen te kiezen.

Binnen de Commissie Nieuwe Media, een onderraad van de Voorlichtingsraad, wordt door de ministeries samengewerkt om alle ministeries op 1 lijn te krijgen voor dit onderwerp.

De overheid maakt zich sterk voor ontwikkeling van eigen overheidsrichtlijnen, zie http://webrichtlijnen.overheid.nl. Toegankelijkheid van websites is een logisch gevolg van deze richtlijnen. VWS heeft door haar voorbeeldfunctie met www.minvws.nl bijgedragen aan de totstandkoming van deze Webrichtlijnen voor de Overheid.


XNoot
1

Handicap en Beleid, 11 april jl.

Naar boven