Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 7 februari 2019

Agenda Dinsdag 12 februari 2019

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

I. Hamerstuk

34 930

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)

II. Stemmingen

CX, E

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over een toezicht- en handhavingsmechanisme voor een nieuwe gedragscode

CX, F

Motie van het lid Engels (D66) c.s. over een gedragscode en een gedragsregelcommissie

CX, G

Motie van het lid Kuiper (CU) c.s. over een samenhangende gedragscode met betrekking tot een aantal thema’s

34 902

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

III. Derde termijn Kamer (onder voorbehoud)

(incl. stemmingen)

Hoofdstuk XIIa (Reglement van Orde): integriteit

IV. Voortzetting gezamenlijke behandeling

33 996

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

34 471

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving:

35 015

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik