Aanwijzing spoorwegen als locaalspoorweg

15 december 2004

Nr. HDJZ/S&W/2004-3094

Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, van de Locaalspoor- en Tramwegwet (Stb. 1900, 118);

Besluit:

Artikel 1

De volgende spoorwegen worden als locaalspoorwegen beschouwd als bedoeld in de Locaalspoor- en Tramwegwet:

a. Nieuw Amsterdam–Schoonebeek;

b. Leusden–De Haar;

c. Boxtel–Veghel;

d. Veendam–Stadskanaal–Musselkanaal-Valthermond;

e. Coevorden–Grens (Laarwald);

f. Boekelo–Haaksbergen;

g. Apeldoorn Zuid–Dieren;

h. Hoorn–Medemblik;

i. Amsterdam Haarlemmermeer–Bovenkerk;

j. Kerkrade–Simpelveld;

k. Schin op Geul–Simpelveld–Grens.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de artikelen 16 tot en met 23 van de Spoorwegwet (2003, 264) in werking treden.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Minister van Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het ondertekende bezwaarschrift dient ten minste te bevatten:

– uw naam en adres;

– de dagtekening;

– vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo mogelijk de datum en het kenmerk van het besluit;

– een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K.M.H. Peijs.

Toelichting

In artikel 2, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen wordt ingetrokken de beschikking van 24 november 1958, nr. V-1/0116890, tot aanwijzing van spoorwegen als locaalspoorweg als bedoeld in de Locaalspoor- en Tramwegwet. Zoals in de toelichting bij de genoemde intrekkingsbepaling is vermeld, is het de bedoeling dat enkele van de spoorwegen die bij de genoemde beschikking zijn aangewezen, vooralsnog een locaalspoorweg blijven. Het onderhavige besluit strekt daartoe.

De datum van inwerkingtreding van dit besluit is gelijk aan de datum van inwerkingtreding van artikel 2 van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven