Kennisgeving terinzagelegging Ontwerp-Voorkeursbeslissing Regionale MIRT-Verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen met MER en de daarbij behorende bijlagen

 

 

Op 13 februari 2024 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen met instemming van het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa's en de overige betrokken organisaties de Voorkeursbeslissing Eemszijlen met de bij de daarbij behorende bijlagen vastgesteld.

Ontwerp-Voorkeursbeslissing Kustontwikkeling Eemszijlen

De regionale MIRT-verkenning Kustontwikkeling Eemszijlen gaat over een brede, natuurlijke en leefbare kustzone aan het Eems-Dollard-estuarium tussen Delfzijl en Termunterzijl in Noord-Nederland. De Eems-Dollard is een uniek gebied en één van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zoutwater samen komen. Het is het enige gebied binnen de Waddenzee met natuurlijke zoet-zoutovergangen door de schakel met de rivier de Eems. Hierdoor biedt de Eems-Dollard een leefgebied voor bijzondere planten en dieren die elders niet of nauwelijks voorkomen. In het gebied spelen diverse opgaven voor het ecosysteem in het gebied en tegelijkertijd liggen er uitdagingen om het gebied aantrekkelijker te maken om er te (blijven) wonen, werken en verblijven. De samenwerkende gebiedspartners streven naar een vitale toekomstbestendige kustzone waar ze functies van natuur, recreatie/toerisme, economie, een toekomstbestendige waterafvoer en waterveiligheid zoveel mogelijk willen combineren. In dat kader is de verkenning Eemszijlen gestart. Het eerder gestarte project Groote Polder maakt onderdeel uit van de verkenning Eemszijlen, om de mogelijkheden in samenhang te verkennen.

 

We willen beginnen door de Groote Polder te ontwikkelen tot een natuurgebied. Een natuurgebied dat past bij de natuurwaarden van het kustgebied. Dat doen we door de polder langzaam te laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Zo ontstaan er nieuwe kansen voor natuur en recreatie.

Eerst zullen we de laagste delen ophogen. Daarna plaatsen we gelijktijdig met de versterking van de zeedijk een duiker, zodat de polder kan meegroeien met de zee door natuurlijke afzetting van slib. Door de natuurlijke slibafzetting wordt de polder geleidelijk hoger en daarmee verbeteren we ook de veiligheid van de kust voor de lange termijn. Nergens in Nederland is het verschil tussen het peil voor en achter de dijk zo groot als hier. Dat geeft op termijn problemen.

 

We verkennen ook de mogelijkheden om het natuurgebied van de Groote Polder uit te breiden. Zodat we een grote landschappelijke bufferzone kunnen maken tussen het bedrijventerrein Oosterhorn en de dorpen. We gaan de komende jaren een duidelijke scheiding aanbrengen tussen de dorpen en de industrie, zodat inwoners van de dorpen niet rechtstreeks uitkijken op bedrijven en een natuurlijke buffer ontstaat tussen Oosterhorn en het landelijke gebied.

Voor de procedures is gewerkt conform de projectprocedure van artikel 5.2 van de Omgevingswet. De MIRT-verkenning is daarom uitgevoerd als een verkenning als bedoeld in artikel 5.48 Omgevingswet.

Op grond van het Omgevingsbesluit is het voornemen plan-m.e.r.-plichtig. Daarom zijn de milieueffecten van het project in beeld gebracht in een milieueffectrapport (MER).

Terinzagelegging

Van 10 april tot en met 22 mei 2024 liggen de volgende stukken voor iedereen ter inzage:

  • a.

    Ontwerp Voorkeursbeslissing Kustontwikkeling Eemszijlen.

  • b.

    Plan-MER (milieueffectrapport) en bijlagen.

De onder a en b genoemde stukken liggen tijdens kantooruren ter inzage in:

  • het gemeentehuis van de gemeente Eemsdelta, locatie Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10’’

  • het provinciehuis te Groningen. Hiervoor kunt u zich melden bij de balie van de ingang aan de Sint Jansstraat 4 te Groningen

  • het kantoor van waterschap Hunze en Aa's in Veendam, Aquapark 5 te Veendam.

Daarnaast zijn de stukken online te vinden op de website: https://www.provinciegroningen.nl/projecten/kustontwikkeling-eemszijlen/

Indienen zienswijzen

Iedereen kan van 10 april tot en met 22 mei 2024 zienswijzen over de Ontwerp Voorkeursbeslissing en het Plan-MER indienen bij Gedeputeerde Staten. U kunt uw schriftelijke zienswijze mailen naar @provinciegroningen.nl of sturen naar Gedeputeerde Staten van Groningen, t.a.v. team Programma- en Projectondersteuning, Postbus 610, 9700 AP Groningen onder vermelding van 'zienswijze ontwerp voorkeursbeslissing kustontwikkeling Eemszijlen'. U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Wij verzoeken u hiervoor van tevoren tijdens kantooruren telefonisch een afspraak te maken met mevrouw E. Meinders.

 

Zienswijzen met betrekking tot het MER kunnen slechts betrekking hebben op de inhoud van het milieueffectrapport, dan wel op onjuistheden die het rapport bevat. Aan de Commissie voor de milieueffectrapportage wordt gevraagd het MER te toetsen op juistheid en volledigheid.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij mw. E. Meinders, omgevingsmanager Groote Polder/Eemszijlen. Zij is op werkdagen te bereiken op: 06 52761748 of per mail via grootepolder@provinciegroningen.nl

 

Naar boven