Peilbesluit Eesveen Kallenkote

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta heeft op 30 januari 2024 het Peilbesluit Eesveen Kallenkote vastgesteld, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

 

Toelichting

Als gevolg van ontwatering van veengebieden is er ten noorden van Steenwijk sprake van bodemdaling. Dit wil het waterschap zo veel mogelijk voorkomen. Daarom heeft het waterschap samen met inwoners en andere partijen de afgelopen tijd een plan gemaakt voor het gebied.

In het nieuwe peilbesluit blijft in de meeste peilvakken het huidige peil gehandhaafd.

Ook wil het waterschap diverse stuwen en één inlaat renoveren en technisch weer in orde maken. Zo kan het waterschap het beheer effectiever uitvoeren én voldoet alles weer aan de gestelde eisen. Op deze manier wordt het watersysteem in de betreffende omgeving weer toekomstbestendig.

 

Het ontwerppeilbesluit lag vanaf 19 september 2023 gedurende zes weken ter inzage. Tijdens de ter inzage periode zijn er vier zienswijzen ingediend. Die hebben geleid tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerppeilbesluit. Zie de reactienota zienswijzen.

 

Peilbesluit

Het peilbesluit ligt met ingang van vrijdag 1 maart 2024 digitaal ter inzage, totdat de beroepstermijn is verstreken. Het peilbesluit en de bijbehorende stukken kunt u digitaal bekijken via het publicatieblad op www.officielebekenmakingen.nl. De documenten hangen als “Bekijk documenten” aan deze publicatie (zie linker kolom).

 

Instellen van beroep

Gedurende zes weken (met ingang van de dag na die van deze bekendmaking) kunnen belanghebbenden en degenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen).

 

Het is mogelijk digitaal beroep in te stellen bij genoemde rechtbank via http://www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrechtwww.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden.

 

Het beroepschrift moet voorzien zijn van:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en zo mogelijk een afschrift van het besluit;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

Verder dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het peilbesluit overgelegd.

 

Het peilbesluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking, ongeacht of er een beroepschrift wordt ingediend. Dit betekent dat de nieuwe peilen kunnen worden gehandhaafd. Om dit te voorkomen kan degene die beroep instelt gelijktijdig, of na het indienen daarvan, een verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD, Groningen). Daarbij moet een kopie van het beroepschrift worden overgelegd. Zie voor het digitaal indienen van zo’n verzoek hetgeen hiervoor is opgemerkt over het digitaal instellen van beroep.

 

Beroep instellen en het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal bij genoemde rechtbank via bovenvermelde link. Voor het indienen van beroep en voor het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 januari 2024, nr. Z/23/055723- 233299, inclusief de reactienota zienswijzen over het ontwerppeilbesluit en de toelichting bij dit peilbesluit;

 

Gelet op artikel 5.2 van de Waterwet, artikel 4.4 en 4.61 van de Invoeringswet Omgevingswet en de artikelen 4.5.2 t/m 4.5.5 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017;

 

Besluit:

 

Het Peilbesluit Eesveen-Kallenkote vast te stellen.

Artikel 1 Referentiepeil

De waterstanden (hierna: waterpeilen) zijn aangegeven ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil 2005 (NAP 2005).

Artikel 2 Waterpeilen

De te hanteren waterpeilen en de bandbreedten waarbinnen de peilen kunnen variëren in de afzonderlijke peilgebieden (die op de bij dit besluit behorende kaart staan), worden weergegeven in de volgende tabel.

Peilgebied

Minimum peil (m NAP)

Maximum peil (m NAP)

VH2022

-0.55

-0.55

VH2024

-0.65

-0.40

VH83

-0.40

0.00

VH84

-1.20

-0.90

VH88

-0.60

-0.10

VH89

-0.80

-0.55

VH90

-0.45

-0.10

VH91

-0.55

-0.47

VH91A

-0.36

-0.36

VH92

0.00

0.40

VH93

0.15

0.45

Tabel 1: waterpeilen per peilgebied

Artikel 3 Peilindexatie

In de peilgebieden VH89 en VH2022 dalen de minimale waterpeilen mee met de optredende bodemdaling, met dien verstande dat de minimale waterpeilen tot en met 2033 maximaal 3 cm dalen ten opzichte van de in artikel 3 bepaalde minimale waterpeilen.

Artikel 4 Flexibel peilbeheer

 • 1.

  Er wordt flexibel peilbeheer gevoerd binnen de bandbreedte van het minimumpeil en het maximumpeil, met dien verstande dat:

  • a.

   bij het te hanteren peil in de diverse periodes van het jaar steeds rekening wordt gehouden met de actuele situatie van de grondwaterstand, de verzadigingsgraad van de bodem en de actuele en verwachte weeromstandigheden, alsook met de op dat moment gewenste (productie)omstandigheden voor de functies van het betreffende gebied;

  • b.

   in de zomer het maximumpeil uitgangspunt is en in de winter het minimumpeil;

  • c.

   in het voorjaar (maart tot en met juni) de overgang plaatsvindt van minimum- naar maximumpeil;

  • d.

   in het najaar (september tot en met december) de overgang plaatsvindt van maximum- naar minimumpeil.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd om, na afweging van de betrokken belangen, tijdelijk van de in artikel 2 vermelde bandbreedte af te wijken als bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Artikel 5 Intrekking

Het peilbesluit Eesveen-Kallenkote uit 1985 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 7 Vergunningverlening

Het dagelijks bestuur is bevoegd vergunning te verlenen om af te wijken van dit peilbesluit.

Artikel 8 Citeertitel

Dit peilbesluit wordt aangehaald als: Peilbesluit Eesveen-Kallenkote.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 30 januari 2024.

de secretaris,

E.M. van Grol

de dijkgraaf,

D.S. Schoonman

Naar boven