Bekendmaking ontwerp watervergunning Waterschap Limburg voor de wijziging van de onder documentnummer 2020-D103173 verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein in Zijtak Ur i.v.m. de uitfasering van ATMP door middel van ATMP-vrije alternatieve (koel)waterconditioneringsproducten en het actualiseren van de verbruikscijfers van (koel)waterconditioneringsproducten.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot verlening van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op de wijziging van de bij besluit van 15 december 2020, onder documentnummer 2020-D103173 op grond van de Waterwet verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd Zijtak Ur in verband met de uitfasering van ATMP door middel van ATMP-vrije alternatieve (koel)waterconditioneringsproducten en het actualiseren van de verbruikscijfers van (koel)waterconditioneringsproducten. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2022-Z6728.

Zienswijzen ontwerpbesluit 7 maart 2023

Naar aanleiding van de aanvraag heeft een ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit is er een zienswijze ingebracht. De zienswijze heeft tot aanpassing van het ontwerpbesluit geleid. Aangezien het een substantiële wijziging betreft, wordt het aangepaste ontwerpbesluit opnieuw ter inzage gelegd.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken worden op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb opnieuw gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Op grond van de Awb en de Wet milieubeheer kan eenieder gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2022-Z6728.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 7 februari 2024

Het dagelijks bestuur,

Erik Keulers, secretaris-directeur

Marc Breugelmans, waarnemend dijkgraaf

Naar boven