U bekijkt een publicatie met

Toon versie van document

Besluit tot wijziging Bijlage I Overzicht Informatieobjecten van Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe

gelezen de tekstinhoud van ”Aanpassing werkingsgebieden aan verlegging en aanleg waterkeringen Cortenoever Voorsterklei en Veessen Wapenveld - RvR-project” d.d. 19 maart 2024

Overwegende dat:

 

 • a.

  de, vanwege de Ruimte voor de Rivier-projecten in Veessen/Wapenveld en Cortenoever/ Voorsterklei, aangelegde dijken beschermd moeten worden door de regels van de Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe;

 • b.

  de werkingsgebieden van de betreffende regels daartoe moeten worden aangepast, en

 • c.

  het nodig is een aantal niet inhoudelijke correcties in de tekst te verwerken.

Besluit;

Artikel I

 De regeling "Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe" wordt gewijzigd zoals aangegeven in Bijlage A.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 24‑05‑2024

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur op 19 maart 2024.

Drs. Ing. K.A. Bloklandsecretaris

mr. S.H.M. Ornstein MCPmdijkgraaf

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 2.106 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.106 Melding

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit ten minste  2twee weken voor het begin ervan te melden. 

B

Artikel 2.141 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.141 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het aanleggen, hebben en wijzigen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk bij een WS 41 Oppervlaktewaterlichaam A zonder natuurfunctie of KRW-functie en buiten natuurvriendelijke oever of onderhoudsstrook wordt voldaan aan de artikelen 2.142 tot en met 2.145, als: 

  • a.

   de activiteit plaatsvindt binnen de bebouwde kom;

  • b.

   de onderkant van het werk zich minstens bevindt op 0,20 meter boven het normaal ter plaatse aanwezige waterpeilpeil;

  • c.

   het werk gerekend vanaf de waterlijn niet meer overhangt dan:

   • 1.

    bij een oppervlaktewaterlichaam breder dan 4 meter maar smaller dan 8 meter: maximaal 0,50 meter; of

   • 2.

    bij een oppervlaktewaterlichaam van 8 meter of breder: maximaal 1 meter; en

  • d.

   de funderingspalen van het werk:

   • 1.

    op een locatie met beschoeiing: op een afstand van 0,20 meter of verder vanaf de beschoeiing worden geplaatst; of

   • 2.

    op een locatie zonder beschoeiing: op de waterlijn of aan de landzijde van de waterlijn worden geplaatst.

 • 2.

  Bij het aanleggen, hebben, wijzigen van een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in een oppervlaktewaterlichaam B zonder natuurfunctie of KRW-functie wordt voldaan aan de artikelen 2.142 tot en met 2.145, als

  • a.

   de onderkant van het werk zich minstens bevindt op 0,20 meter boven het normaal ter plaatse aanwezige peil;

  • b.

   de funderingspalen van het werk op de waterlijn of aan de landzijde van de waterlijn wordt geplaatst, en

  • c.

   het werk gerekend vanaf de waterlijn niet meer overhangt dan 1. bij een oppervlaktewaterlichaam breder dan 4 meter maar smaller dan 8 meter: 0,50 meter; of 2. bij een oppervlaktewaterlichaam van 8 meter of breder: 1 meter.

C

Artikel 2.146 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.146 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk aan te leggen, te hebben of te wijzigen bij een oppervlaktewaterlichaam categorie A en oppervlaktewaterlichaam categorie B, van 4 meter of smaller.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk aan te leggen, te hebben of te wijzigen bij een oppervlaktewaterlichaam categorie A  en categorie B met natuurfunctie of KRW-functie, als het oppervlaktewaterlichaam breder is dan 4 meter.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk aan te leggen, te hebben of te wijzigen bij een WS 44 Oppervlaktewaterlichaam A zonder natuurfunctie of KRW-functie en binnen natuurvriendelijke oever en onderhoudsstrook en dit oppervlaktewaterlichaam breder is dan 4 meter, als:

  • a.

   de activiteit plaatsvindt buiten de bebouwde kom;

  • b.

   de onderkant van het werk zich lager bevindt dan 0,500,20 meter boven het normaal waterpeil of zomerpeilter plaatse aanwezige peil;

  • c.

   het werk gerekend vanaf de waterlijn meer overhangt dan:

   • 1.

    bij een oppervlaktewaterlichaam breder dan 4 meter maar smaller dan 8 meter: 0,50 meter; of

   • 2.

    bij een oppervlaktewaterlichaam van 8 meter of breder: 1 meter; of

  • d.

   de funderingspalen van het werk:

   • 1.

    op een locatie met beschoeiing: op een afstand van minder dan 0,20 meter vanaf de beschoeiing worden geplaatst; of

   • 2.

    op een locatie zonder beschoeiing: de funderingspalen van het werk aan de waterzijde van de waterlijn worden geplaatst.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder of overhangend bouwwerk aan te leggen, te hebben of te wijzigen bij een oppervlaktewaterlichaam categorie B zonder natuurfunctie of KRW-functie en dit oppervlaktewaterlichaam breder is dan 4 meter als:

  • a.

   de onderkant van het werk zich lager bevindt dan 0,50 meter boven normaal waterpeil of zomerpeil;

  • b.

   de funderingspalen van het werk aan de waterzijde van de waterlijn worden geplaatst; of

  • c.

   het werk gerekend vanaf de waterlijn meer overhangt dan: 1. bij een oppervlaktewaterlichaam breder dan 4 meter maar smaller dan 8 meter: 0, 50 meter; of 2. bij een oppervlaktewaterlichaam van 8 meter of breder: 1 meter.

D

Artikel 2.192 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.192 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water  af te voeren naar een WS 15 Oppervlaktewaterlichaam in gebied met een natuurfunctie via drainage.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een WS 16 Oppervlaktewaterlichaam in gebied zonder een natuurfunctie via drainage, als: 

  • a.

   het lozingspunt van de drainage dieper ligt dan 1 meter onder het maaiveld; of

  • b.

   de drainage lager ligt dan 3 meter onder het maaiveld.

 • 3.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een WS 27 Oppervlaktewaterlichaam met natuurfunctie door het aanleggen van verhard oppervlak buiten de bebouwde kom, als deze verharding een totale aaneengesloten oppervlakte heeft van meer dan 0,15 hectare.

 • 4.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een WS 28 Oppervlaktewaterlichaam zonder natuurfunctie door het aanleggen van verhard oppervlak buiten de bebouwde kom, als deze verharding een totale aaneengesloten oppervlakte heeft van meer dan 0,4 hectare.

 • 5.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een oppervlaktewaterlichaam door het aanleggen van verhard oppervlak binnen de bebouwde kom, als:

  • a.

   deze verharding een totale aaneengesloten oppervlakte heeft van meer dan 0,15 hectare; en

  • b.

   dit verhard oppervlak niet uitsluitend bestaat uit groen dak.

 • 6.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een oppervlaktewaterlichaam door het afkoppelen van verhard oppervlak van het gemengde riool binnen de bebouwde kom, als:

  • a.

   er meer dan 0,15 hectare verhard oppervlak wordt afgekoppeld; en

  • b.

   het water wordt gebracht in een ander oppervlaktewaterlichaam en een ander peilgebied dan waarop de riooloverstort van het gemengde riool waarvan wordt afgekoppeld loost.

 • 7.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een oppervlaktewaterlichaam met natuurfunctie, als:

  • a.

   er meer water wordt geloosd dan 35 m3 per uur; 

  • b.

   de lozing langer duurt dan 6zes maanden; of

  • c.

   hierdoor een verbinding ontstaat tussen twee oppervlaktewaterlichamen.

 • 8.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water af te voeren naar een oppervlaktewaterlichaam zonder natuurfunctie, als:

  • a.

   er meer water wordt geloosd dan 70 m3 per uur;

  • b.

   de lozing langer duurt dan 6zes maanden; of

  • c.

   hierdoor een verbinding ontstaat tussen twee oppervlaktewaterlichamen.

E

Artikel 2.194 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.194 Aanwijzing algemene regels 

Bij het onttrekken van water aan een WS 28 Oppervlaktewaterlichaam zonder natuurfunctie wordt voldaan aan artikel 2.195, als: 

 • a.

  er niet meer dan 20 m3 per uur wordt onttrokken; en

 • b.

  het onttrekken niet langer duurt dan 6zes maanden.

F

Artikel 2.196 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.196 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen 

 • 1.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een WS 27 Oppervlaktewaterlichaam met natuurfunctie.

 • 2.

  Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam zonder natuurfunctie, als:

  • a.

   er meer dan 20 m3 per uur wordt onttrokken; of

  • b.

   het onttrekken langer duurt dan 6zes maanden.

Paragraaf 3.1.2 Bouwput- Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering

G

Het opschrift van paragraaf 3.1.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

H

Artikel 3.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.11 Aanwijzing algemene regels

 • 1.

  Bij het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt voldaan aan de artikelen 3.12 tot en met 3.15 en 3.17, als:

  • a.

   in totaal meer dan 12000 m3 grondwater in totaal wordt onttrokken;

  • b.

   niet meer dan 3000 m3 grondwater per dag wordt onttrokken; 

  • c.

   de onttrekking niet langer duurt dan 6zes maanden; en

  • d.

   daarbij de grondwaterstand tot niet meer dan 0,5 meter onder het gewenste ontgravings- of saneringsniveau wordt verlaagd.

 • 2.

  Bij het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt voldaan aan de artikelen 3.12 tot en met 3.17, als:

  • a.

   niet meer dan 35 m3 grondwater per uur wordt onttrokken;

  • b.

   niet meer dan 3000 m3 grondwater per dag wordt onttrokken;

  • c.

   in totaal niet meer dan 12.000 m3 in totaal grondwater wordt onttrokken;

  • d.

   de onttrekking niet langer duurt dan 6zes maanden; en

  • e.

   daarbij de grondwaterstand tot niet meer dan 0,5 meter onder het gewenste ontgravings- of saneringsniveau wordt verlaagd.

 • 3.

  Bij het onttrekken van grondwater voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering wordt voldaan aan de artikelen 3.12 tot en met 3.15 en 3.17, als:

  • a.

   meer dan 35 m3 grondwater per uur wordt onttrokken;

  • b.

   niet meer dan 3000 m3 grondwater per dag wordt onttrokken; 

  • c.

   in totaal niet meer dan 12.000 m3 in totaal grondwater wordt onttrokken;

  • d.

   de onttrekking niet langer duurt dan 6zes maanden; en

  • e.

   daarbij de grondwaterstand tot niet meer dan 0,5 meter onder het gewenste ontgravings- of saneringsniveau wordt verlaagd.

I

Artikel 3.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 Afwijkende termijn verstrekken gegevens en bescheiden

In afwijking van artikel 3.5, eerste lid, in de aanhef, worden de gegevens en bescheiden tenminste:

 • a.

  vijf werkdagen voor het begin van de activiteit verstrekt als de onttrekking korter duurt dan acht weken; en

 • b.

  twee weken voor het begin voor het begin van de activiteit verstrekt als de onttrekking 8acht weken of langer duurt.

J

Artikel 3.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.18 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor een bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering, als:

 • a.

  er meer dan 3000 m3 grondwater per dag wordt onttrokken;

 • b.

  de onttrekking langer duurt dan 6zes maanden; of

 • c.

  daarbij de grondwaterstand tot meer dan 0,5 meter onder het gewenste ontgravings- of saneringsniveau wordt verlaagd.

K

Artikel 3.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.52 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het onttrekken van grondwater, anders dan voor bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering, grondsanering, noodvoorziening, sanering grondwaterverontreiniging, beregeningmenselijke consumptie, bevloeiingberegening en menselijke consumptiebevloeiing.

L

Artikel 4.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.17 Gegevens en bescheiden

 • 1.

  Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 4.14 en 4.15, worden aan het bestuur gegevens en bescheiden verstrekt over:

  • a.

   de aard en omvang van de lozing; en

  • b.

   de verwachte datum van het begin van de activiteit.

 • 2.

  Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:

  • a.

   het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of

  • b.

   het lozen plaatsvindt bij wonen.

 • 4.

  In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en bescheiden ten minste vijf werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8acht weken.

M

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I Overzicht Informatieobjecten

ALG 01 Beheergebied

/join/id/regdata/ws0662/2023/6a3afaa2d9124f9d937488622c340389/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/6a3afaa2d9124f9d937488622c340389/nld@2024‑05‑21;08470792

ALG 02 Gebieden in ontwikkeling

/join/id/regdata/ws0662/2023/ac20d07216a34561a57499df72e30f76/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/ac20d07216a34561a57499df72e30f76/nld@2024‑05‑21;08470792

GWLZ 01 Aangewezen oppervlaktewaterlichamen

/join/id/regdata/ws0662/2023/f624d5c1065a43bcba511da703227679/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/f624d5c1065a43bcba511da703227679/nld@2024‑05‑21;08470792

GWLZ 02 Niet aangewezen oppervlaktewaterlichamen

/join/id/regdata/ws0662/2023/60f314a68f3b499d864e5cd0fa24efc5/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/60f314a68f3b499d864e5cd0fa24efc5/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 01 Beperkingengebied met betrekking tot een waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/d6cb8f9d6bff437a839323e1974c7bb4/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/d6cb8f9d6bff437a839323e1974c7bb4/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 02 Beperkingengebied met betrekking tot een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/bb01de09ca854d71bdd825e1b96f4f78/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/bb01de09ca854d71bdd825e1b96f4f78/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 03 Beperkingengebied met betrekking tot een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/bf8e5f498a9e49f68412b8200d84dd54/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/bf8e5f498a9e49f68412b8200d84dd54/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 04 Kernzone van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/b76b34a1b04c4f0db17347490395f34e/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/b76b34a1b04c4f0db17347490395f34e/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 05 Kernzone van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/45968e386cf74f44afad519af08f80da/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/45968e386cf74f44afad519af08f80da/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 07 Beschermingszone A van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/8e81b3328fa54e2ca41841bcea6e8c8d/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/8e81b3328fa54e2ca41841bcea6e8c8d/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 09 Beschermingszone B van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/1d63483778d547dea924b28e2617eaf1/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/1d63483778d547dea924b28e2617eaf1/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 10 Beschermingszone A en B van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/9a88763a93d544f6aed97b84e22f2f7a/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/9a88763a93d544f6aed97b84e22f2f7a/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 11 Beschermingszone A en B van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/0a717b5dc977469eb0f82bf2ed38bddb/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/0a717b5dc977469eb0f82bf2ed38bddb/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 12 Kernzone en beschermingszone A van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/724e2e32b2784e198c660ae98ef4a316/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/724e2e32b2784e198c660ae98ef4a316/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 13 Kernzone en beschermingszone A van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/2be307d058d54ef5ae7cd69c1f89c9ea/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/2be307d058d54ef5ae7cd69c1f89c9ea/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 14 Beschermingszone B binnen reserveringszone van een verholen waterkering1

/join/id/regdata/ws0662/2023/5c83e013dc6d4d3d9b36fdcdbf2ea9b5/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/5c83e013dc6d4d3d9b36fdcdbf2ea9b5/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 15 Beschermingszone B binnen reserveringszone van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/5cbb94140bd44caba6846fc6775bffd7/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/5cbb94140bd44caba6846fc6775bffd7/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 16 Beschermingszone B buiten reserveringszone van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/f45ec9f2ca76481e874c3d36992bc54b/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/f45ec9f2ca76481e874c3d36992bc54b/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 17 Beschermingszone B buiten reserveringszone van een niet verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/a513c774581548e4b68d4d85a2b99871/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/a513c774581548e4b68d4d85a2b99871/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 18 Beschermingszone A en B binnen de reserveringszone van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/da85b94fd01b44ed8057e8bd5661638d/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/da85b94fd01b44ed8057e8bd5661638d/nld@2024‑05‑21;08470792

WK 20 Beschermingszone A en B buiten de reserveringszone van een verholen waterkering

/join/id/regdata/ws0662/2023/605053f5eea947bbb5edffc88b55b119/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/605053f5eea947bbb5edffc88b55b119/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 01 Beperkingengebied met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam

/join/id/regdata/ws0662/2023/e898accb3c4c4df4a3349c513760fbc3/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/e898accb3c4c4df4a3349c513760fbc3/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 02 Oppervlaktewaterlichaam categorie A

/join/id/regdata/ws0662/2023/cb69706b14f14b238981ad014ae88cac/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/cb69706b14f14b238981ad014ae88cac/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 03 Oppervlaktewaterlichaam categorie B

/join/id/regdata/ws0662/2023/67490e783e604980bce9db1aeb76927f/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/67490e783e604980bce9db1aeb76927f/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 04 Oppervlaktewaterlichaam categorie C

/join/id/regdata/ws0662/2023/f62b65601c3341258bb02066b700944c/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/f62b65601c3341258bb02066b700944c/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 10 Oppervlaktewaterlichaam categorie C buiten een poldergebied

/join/id/regdata/ws0662/2023/fcf397494e1f4187b4af9e924f691d3a/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/fcf397494e1f4187b4af9e924f691d3a/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 11 Oppervlaktewaterlichaam categorie C in een poldergebied

/join/id/regdata/ws0662/2023/f13a08a0c2744f34b392c087f86197d6/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/f13a08a0c2744f34b392c087f86197d6/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 12 Bergingsgebieden

/join/id/regdata/ws0662/2023/7d05025bc24f46a1b9a285185ecc4d3c/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/7d05025bc24f46a1b9a285185ecc4d3c/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 13 Oppervlaktewaterlichaam categorie A binnen de werkstrook beschoeiing

/join/id/regdata/ws0662/2023/38300ea2e88b459d8d99e99921970d04/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/38300ea2e88b459d8d99e99921970d04/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 14 Oppervlaktewaterlichaam categorie A buiten de werkstrook beschoeiing

/join/id/regdata/ws0662/2023/3375e220b88f49f0841a00d1a055da01/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/3375e220b88f49f0841a00d1a055da01/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 15 Oppervlaktewaterlichaam in gebied met een natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/9e75e6873bde4aa8b442ca1ea44590e6/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/9e75e6873bde4aa8b442ca1ea44590e6/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 16 Oppervlaktewaterlichaam in gebied zonder een natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/3bbadf6440e142ad9dad8a94f9392572/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/3bbadf6440e142ad9dad8a94f9392572/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 18 Oppervlaktewaterlichaam buiten vaarwater categorie I

/join/id/regdata/ws0662/2023/02194b21968b4374a315c39c3e9f6348/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/02194b21968b4374a315c39c3e9f6348/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 19 Oppervlaktewaterlichaam categorie A met natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/8367081e1ffc47168460186b17611282/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/8367081e1ffc47168460186b17611282/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 20 Oppervlaktewaterlichaam categorie A zonder natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/065cbe75f8894e8e8a42428d32c8d463/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/065cbe75f8894e8e8a42428d32c8d463/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 21 Oppervlaktewaterlichaam categorie B met natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/3f8ef781dd7345c885f2fc4c51768a1c/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/3f8ef781dd7345c885f2fc4c51768a1c/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 22 Oppervlaktewaterlichaam categorie B zonder natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/b2ea54177879481c8bc78cfcc515c74d/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/b2ea54177879481c8bc78cfcc515c74d/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 27 Oppervlaktewaterlichaam met natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/7d4b511d9be648fda623353c33beb3d4/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/7d4b511d9be648fda623353c33beb3d4/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 28 Oppervlaktewaterlichaam zonder natuurfunctie

/join/id/regdata/ws0662/2023/239c9e87d5be49ea873de476154ad4d0/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/239c9e87d5be49ea873de476154ad4d0/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 29 Gebied met een natuurfunctie zijnde natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszone

/join/id/regdata/ws0662/2023/eba793a2a16a42c78f2fc7758e9c9e21/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/eba793a2a16a42c78f2fc7758e9c9e21/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 30 Gebied zonder een natuurfunctie zijnde natte landnatuur inclusief hydrologische beschermingszone

/join/id/regdata/ws0662/2023/a3599eed4c2249f8bbe8fbf0b62652fa/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/a3599eed4c2249f8bbe8fbf0b62652fa/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 32 Oppervlaktewaterlichaam categorie A met natuurfunctie of KRW-functie

/join/id/regdata/ws0662/2023/b0e01f92ee2c44d994bcd5b931ee8a32/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/b0e01f92ee2c44d994bcd5b931ee8a32/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 33 Oppervlaktewaterlichaam categorie A zonder natuurfunctie of KRW-functie

/join/id/regdata/ws0662/2023/6c79513e5da64027949e7bc13bcf384d/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/6c79513e5da64027949e7bc13bcf384d/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 34 Oppervlaktewaterlichaam categorie B met natuurfunctie of KRW-functie

/join/id/regdata/ws0662/2023/dfd2fd6a55164b859c825f2c72a035df/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/dfd2fd6a55164b859c825f2c72a035df/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 35 Oppervlaktewaterlichaam categorie B zonder natuurfunctie of KRW-functie

/join/id/regdata/ws0662/2023/bf654bd8cd9a4c3587948edacd539f99/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/bf654bd8cd9a4c3587948edacd539f99/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 36 Oppervlaktewaterlichaam A, zonder natuurfunctie of KRW-functie, binnen de werkstrook beschoeiing

/join/id/regdata/ws0662/2023/ea97b593b05641429a064eb191157f24/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/ea97b593b05641429a064eb191157f24/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 37 Oppervlaktewaterlichaam A, zonder natuurfunctie of KRW-functie, buiten de werkstrook beschoeiing

/join/id/regdata/ws0662/2023/0830e94fdcbf4e6ca89b942bdc05e4c8/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/0830e94fdcbf4e6ca89b942bdc05e4c8/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 38 Oppervlaktewaterlichaam A binnen onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/ac8703ce8f69439ebbadcefd3e1b8a88/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/ac8703ce8f69439ebbadcefd3e1b8a88/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 39 Oppervlaktewaterlichaam A binnen natuurvriendelijke oever en onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/192ffacc0c6941df87bb6fc6c1a9c906/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/192ffacc0c6941df87bb6fc6c1a9c906/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 40 Oppervlaktewaterlichaam A buiten natuurvriendelijke oever en onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/a9c123e334c6450ca722e83f17752531/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/a9c123e334c6450ca722e83f17752531/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 41 Oppervlaktewaterlichaam A zonder natuurfunctie of KRW-functie en buiten natuurvriendelijke oever of onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/fba0e99a51754905ab193c62736b0980/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/fba0e99a51754905ab193c62736b0980/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 43 Oppervlaktewaterlichaam A buiten onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/44204ba212ee48f5b2f1f1e9d048e19d/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/44204ba212ee48f5b2f1f1e9d048e19d/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 44 Oppervlaktewaterlichaam A zonder natuurfunctie of KRW-functie en binnen natuurvriendelijke oever en onderhoudsstrook

/join/id/regdata/ws0662/2023/bbbf22da4aca444696a2e24328723b7a/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/bbbf22da4aca444696a2e24328723b7a/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 45 Oppervlaktewaterlichaam categorie A met natuurfunctie of KRW-functie bij NVO

/join/id/regdata/ws0662/2023/0bcd09ab28614fbe92f087c1aa2c9490/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/0bcd09ab28614fbe92f087c1aa2c9490/nld@2024‑05‑21;08470792

WS 46 Oppervlaktewaterlichaam categorie A met natuurfunctie of KRW-functie buiten NVO

/join/id/regdata/ws0662/2023/6fbf123bf7314f1a85283772024c4b3f/nld@2023‑11‑13;1

/join/id/regdata/ws0662/2023/6fbf123bf7314f1a85283772024c4b3f/nld@2024‑05‑21;08470792

Paragraaf 3.1.2 Bouwput-Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering en grondsanering

N

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Naar boven