Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater op de locatie Nijenheim nabij nummer 3326 in Zeist (code HDSR 203328)

De melding betreft het onttrekken van grondwater door het uitvoeren van een bouwputbemaling ter hoogte van Nijenheim (nabij nummer 3326) in Zeist. In de periode tussen 17 januari en 24 januari 2023 wordt er grondwater onttrokken met een debiet van maximaal 20 m³ per uur.

Voor het uitvoeren van de activiteit bouwputbemaling zijn specifieke verplichtingen Algemene regels met meldingsplicht van toepassing. Ook geldt in ons gehele beheergebied de zorgplicht. Wilt u meer weten, kijk dan op onze website: Grondwateronttrekking in een bouwput - HDSR

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) telefoonnummer (030) 209 7358 of via het Contactformulier - HDSR.

 

Houten, 27 januari 2023

Naar boven