Verordening rekenkamer Waterschap Drentse Overijsselse Delta 2023

Het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 juni 2023;

Gelet op hoofdstuk VI0A van de Waterschapswet;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening rekenkamer Waterschap Drentse Overijsselse Delta 2023.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Waterschapswet;

 • b.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Waterschap Drentse Overijsselse Delta;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van Waterschap Drentse Overijsselse Delta;

 • d.

  rekenkamer: de rekenkamer van Waterschap Drentse Overijsselse Delta;

 • e.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer Waterschap Drentse Overijsselse Delta of diens vervanger;

 • f.

  lid: een lid van de rekenkamer van Waterschap Drentse Overijsselse Delta;

 • g.

  secretaris: secretaris van de rekenkamer Waterschap Drentse Overijsselse Delta;

 • h.

  auditcommissie: de commissie als bedoeld in de Verordening auditcommissie 2023 Waterschap Drentse Overijsselse Delta.

Artikel 2 De rekenkamer, benoeming en vervanging

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

 • 3.

  De leden van de rekenkamer kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

 • 5.

  Indien het lidmaatschap van een lid eindigt vóór het einde van zijn benoemingstermijn, wordt de werving van een nieuw lid ter stond gestart; met inachtneming van de continuïteit van de bezetting van de rekenkamer.

Artikel 3 Werving- en Selectie

 • 1.

  De leden van de rekenkamer – met inbegrip van de voorzitter - worden op voordracht van een werving- en selectiecommissie benoemd.

 • 2.

  De werving- en selectiecommissie voor de leden van de rekenkamer bestaat uit de dijkgraaf en drie leden van het algemeen bestuur dan wel fractievolgers van een in het algemeen bestuur vertegenwoordigde groepering, waarbij minimaal 1 lid zitting heeft in de auditcommissie en dat maximaal 1 lid in de wervings- en selectiecommissie fractievolger is.

  • a.

   De dijkgraaf is voorzitter van de werving- en selectiecommissie.

  • b.

   De overige leden van de werving- en selectiecommissie kunnen geen lid van het dagelijkse bestuur zijn.

  • c.

   In de situatie van een bestaande rekenkamer is een lid van de rekenkamer adviseur van de werving en selectiecommissie.

  • d.

   De werving en selectiecommissie wordt ondersteund door de concerncontroller.

Artikel 4. Communicatie tussen rekenkamer en organisatie

 • 1.

  De auditcommissie is eerste aanspreekpunt voor rekenkamer namens het algemeen bestuur. Dit behelst dat:

  • a.

   de auditcommissie jaarlijks het onderzoeksplan informerend bespreekt.

  • b.

   de auditcommissie jaarlijks dient als klankbord voor het functioneren van de rekenkamer

  • c.

   de rekenkamer de auditcommissie om advies kan vragen.

 • 2.

  De dijkgraaf is het eerste aanspreekpunt voor de rekenkamer namens het dagelijkse bestuur.

 • 3.

  De concerncontroller is het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de rekenkamer bij het verrichten van onderzoekswerkzaamheden.

Artikel 5 Werkwijze rekenkamer

 • 1.

  De rekenkamer stuurt uiterlijk op 1 maart een onderzoeksplan voor het desbetreffende boekjaar aan het algemeen bestuur. Dit plan bevat de onderwerpselectie en activiteiten van de rekenkamer voor het desbetreffende en eventueel navolgende boekjaren.

 • 2.

  De rekenkamer stelt voor ieder te onderzoeken onderwerp een onderzoeksopzet vast en formuleert daarbij onderzoeksvragen. De onderzoeksopzet wordt ter kennis gebracht van de auditcommissie.

Art 6 Reglement van orde

 • 1.

  De rekenkamer kent een reglement van orde.

 • 2.

  De rekenkamer besteedt in het reglement van orde bij voorkeur aandacht aan:

  • a.

   Het betrekken van fracties uit het algemeen bestuur bij de onderwerpselectie

  • b.

   De werkwijze van het ontwerpen en uitvoeren van onderzoek

  • c.

   De volgorde waarin ambtenaren en bestuurslagen worden geconsulteerd

  • d.

   Reactietermijnen bij consultatie van ambtenaren en bestuurslagen

  • e.

   De wijze waarop doorwerking van onderzoek door de rekenkamer wordt gemonitord

  • f.

   Informatieveiligheid en daartoe benodigde middelen

  • g.

   Privacy (in de zin van de AVG) en daartoe benodigde middelen.

  • h.

   Procedure voor publicatie van onderzoeks(gegevens).

  • i.

   Procedure voor het inkopen van onderzoeksdiensten.

  • j.

   Een actueel overzicht van nevenfuncties van de leden van de rekenkamer.

  • k.

   De wijze van afstemming met de organisatie over gevraagde ambtelijke inzet om mee te werken aan onderzoeken.

Artikel 7 Ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer wordt bij de werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris wordt – op voordracht van de rekenkamer - benoemd of ingehuurd door de secretaris-directeur, ten laste van het budget van de rekenkamer.

 • 3.

  De rekenkamer heeft geen eigen onderzoekers in dienst.

Artikel 8 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen het bij de begroting door het algemeen bestuur beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taak.

 • 2.

  De concerncontroller is technisch budgethouder voor het budget van de rekenkamer en verzorgt uit dient hoofde opdrachtverlening aan derden.

 • 3.

  Aan de rekenkamer zal bij de start van de rekenkamer een budget beschikbaar worden gesteld op basis van het kengetal van € 0,10 per inwoner, gebaseerd op het prijspeil 2024.

 • 4.

  Jaarlijks wordt het budget geïndexeerd met een procentuele verhoging, gebaseerd op de bruto lastenomvang exclusief kapitaallasten zoals opgenomen in de begroting van het waterschap, ten opzicht van de bruto lastenomvang exclusief kapitaallasten in het voorgaand boekjaar. Deze verhoging bedraagt ten minste 0%.

 • 5.

  Ten laste van het in eerste lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de onderzoekskosten;

  • b.

   de vergoedingen van de leden;

  • c.

   de secretaris;

  • d.

   overige uitgaven die de rekenkamernodig nodig acht voor de uitoefening van haar taak;

 • 6.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur, middels tussenkomst van de technisch budgethouder.

Artikel 9 Vergoeding en middelen

 • 1.

  De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden die zij in het kader van het lidmaatschap van de rekenkamer verrichten.

 • 2.

  De voorzitter ontvangt een maandelijkse vergoeding ter hoogte van €400,-. De leden ontvangen een maandelijkse vergoeding ter hoogte van €300,-.

 • 3.

  De voorzitter en leden ontvangen naast de vergoeding voor hun werkzaamheden ook een vaste maandelijkse reis- en onkostenvergoeding van €50,-.

 • 4.

  De vergoeding en onkostenvergoeding worden overeenkomstig het budget van de rekenkamer geïndexeerd, zoals geduid in het 4e lid van artikel 8.

 • 5.

  De rekenkamer maakt kosteloos gebruik van vergaderfaciliteiten binnen openstellingsuren en digitale faciliteiten van het waterschap.

 • 6.

  Indien leden van de rekenkamer zelf onderzoek verrichten, ontvangen zij hiertoe een vergoeding op basis van het aantal bestede uren, indien de vereiste ureninzet niet redelijkerwijs past binnen de benoeming van de leden. De hoogte van de vergoeding per uur is ten hoogste marktconform.

 • 7.

  De vergoeding zoals benoemd in het zesde lid vindt uitsluitend plaats:

  • a.

   Binnen voorafgaand aan het onderzoek vastgelegde kaders;

  • b.

   Indien het algemeen bestuur op basis van het onderzoeksplan instemt met de voorgestelde ureninzet en hoogte van de vergoeding.

Artikel 10 Agendering, besluitvorming en monitoring

 • 1.

  De rekenkamer biedt tot stand gebrachte documenten - ter agendering in het algemeen bestuur - aan de secretaris-directeur aan. De secretaris directeur overlegt in het fractievoorzittersoverleg over agendering ervan.

 • 2.

  Het algemeen bestuur neemt een besluit over door de rekenkamer gedane adviezen of voorstellen.

 • 3.

  De secretaris directeur verstrekt het algemeen bestuur jaarlijks - via het jaarverslag - een overzicht van de door het algemeen bestuur overgenomen voorstellen/adviezen van de rekenkamer, die door het algemeen bestuur zelf moeten worden uitgevoerd. Via dit overzicht wordt opgave gedaan van de wijze waarop aan de voorstellen/adviezen vervolg is gegeven.

Artikel 11 Evaluatie

 • 1.

  Deze verordening wordt geëvalueerd onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de rekenkamer en de auditcommissie. Deze evaluatie vindt ten minste één keer per bestuursperiode plaats.

 • 2.

  Deze evaluatie strekt zich tevens uit tot de werking van de rekenkamer. De wetgeving, de vastgestelde visie en het reglement van orde vormen hierbij het toetsingskader.

 • 3.

  Het resultaat van de evaluatie wordt ter kennisneming aan het algemeen bestuur gezonden. Het algemeen bestuur kan besluiten deze verordening naar aanleiding van de evaluatie te wijzigen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer Waterschap Drents Overijsselse Delta 2023.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 18 juli 2023.

E. de Kruijk

D.S. Schoonman

Naar boven