Hoogheemraadschap van Delfland – Ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland op de locaties Rotterdamseweg 362A te Delft, Lierweg 107 De Lier, Casembrootlaan Poeldijk, Harreweg Schiedam, Oranjeplassen Hoek van Holland, Barmweg en Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs, Schieweg 170-174 Delft, Oude polder van Pijnacker, Gooland te Nootdorp, Delftsekade te Leidschendam, Laan van Adrichem De Lier, Gaagpad Noord en Zuid te Schipluiden en de Zijde aan de Zijtwende in De Lier

Leggeractualisatie: LEGGER2022-B-02

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland zijn voornemens om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale verbeelding van de leggerwijziging “Leggerwijzigingskaart terinzagelegging (leggeractualisatieLEGGER2022-B-02)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de terinzagelegging beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=dbbddb8b08a14cb7a543066d24dab8f0 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/leggerwijzigingen-leggercorrecties/

 

De periode van de terinzagelegging vangt aan op 1 februari 2023 en eindigt op 16 maart 2023. Na inwerkingtreding van het definitieve besluit is de leggerkaart gewijzigd volgens deze partiële wijziging.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder vastgestelde projectplannen:

 • 701803.203_1 (Complex BGO Delft Oost),

 • 701914.105_1 (Projectplan Keringophoging Lierweg 107, De Lier gemeente Westland),

 • 701914.302_8b (BGO Zeer Complex Casembrootlaan Poeldijk),

 • 701916.002.POL008 (Projectplan Aanleg polderkade POL008, Harreweg Gemeente Schiedam),

 • 701916.002.POL010 (Projectplan Verlegging POL010 Oranjeplassen Hoek van Holland, gemeente Rotterdam),

 • 701916.002.POL014 (Projectplan Aanleg polderkade POL014, Barmweg gemeente Lansingerland),

 • 701916.002.POL019 (Projectplan Wijziging polderkade t.h.v. Schieweg 170-174 gemeente Midden-Delfland),

 • 701916.009 (Projectplan Kadeverbetering Noordeindseweg Gemeente Lansingerland),

 • 701944 (Projectplan Wijziging regionale waterkering Oude polder van Pijnacker),

 • 701959 (Projectplan Aanleg Polderkade Gooland),

 • 702021 (Projectplan Vervanging keerconstructie Delftsekade Leidschendam),

 • 702025 (Projectplan Kadeverbetering Laan van Adrichem gemeente Westland),

 • 702025 (Projectplan Kadeverbetering Gaagpad Noord gemeente Midden-Delfland),

 • 702025 (Projectplan Kadeverbetering Gaagpad Zuid gemeente Midden-Delfland), en

 • 702084-003 (Projectplan Vervangen beschoeiing langs de Zijde aan de Zijtwende te De Lier).

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. De nieuwe situatie wordt in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken wordt opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de leggers zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende bestanden maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2022-B-02:

- DMS#2153619 – Partiële leggerwijziging LEGGER2022-B-02; en

- DMS#2142923 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2022-B-02.

 

Stukken inzien

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2142923) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken, gedurende inzagetermijn, te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2142923) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken een mondelinge en/of schriftelijke zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze kunt u vinden op: https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/zienswijze-indienen/

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Uw zienswijze wordt door het bestuur van Delfland zorgvuldig beoordeeld. Vervolgens wordt de definitieve leggerwijziging vastgesteld. Hierna ontvangt u een schriftelijke reactie op uw zienswijze van het bestuur.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met Communicatie en Klantcontact (CKC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Naar boven