Projectplan Waterwet ‘Afleidingskanaal Warken’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 17 januari 2022 besloten het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet definitief vast te stellen voor het project ‘Afleidingskanaal Warken’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

De regionale noordelijke kering bij het Afleidingskanaal, nabij Warken, beschermt het achterland tegen overstromingen in extreme situaties (hoge IJsselstand). Middels dit project wordt om een deel van de regionale kering opgeheven en vervangen door een aanwezig gelegen hoge grond die als kade wordt aangewezen.

Het verleggen van de huidige kering naar deze hoge grond biedt, naast bedrijfseconomische voordelen voor de grondeigenaar, ook kansen voor het behalen van waterdoelen vanuit Klimaat en de Kaderrichtlijn water (KRW). Met de verplaatsing komt een aanzienlijk (ca 70 ha) groot gebied voor waterberging beschikbaar. Ook sluit de kade nu beter aan op de reeds aanwezige kade langs de Berkel. Grondeigenaren en gebruikers zijn betrokken bij dit project.

Het Afleidingskanaal is een KRW-lichaam. Het vervallen traject van de kering langs het Afleidingskanaal, bovenstrooms van dijkpaal 21+70 biedt kansen voor een herinrichting t.b.v. KRW-doelen. De aanleg van een natuurlijke oever met onderwaterberm (plas/dras berm) is in overeenstemming met wensen vanuit aquatische ecologie en past ook in de recent vastgestelde samenwerkingsovereenkomst (SOK), onderdeel 3b: ‘versterking KRW-EVZ zonder nieuwe natuur’, dat is afgesloten met de provincie.

Het projectplan Waterwet en de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

- http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/waterschapsblad

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Bezwaar

Tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan Waterwet is binnen zes weken na de dag van de bekendmaking bezwaar mogelijk. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) te Doetinchem.

Het bezwaar bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener; dagtekening, handtekening van de indiener, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van het projectplan niet. Gelet hierop kan, na indiening van het bezwaarschrift, gedurende de bezwaartermijn ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de afdeling Bestuursrecht van rechtbank Gelderland te Arnhem. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de projectleider de heer Karel Hesselink, k.hesselink@wrij.nl. De projectleider kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.

 

Naar boven