Participatiebeleid waterschap Rijn en IJssel vastgesteld in Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel heeft op 20 december 2022 het participatiebeleid vastgesteld.

In het participatiebeleid beschrijft het waterschap welke kwaliteiten met betrekking tot participatie worden nagestreefd en hoe er aan gewerkt wordt om daar steeds beter invulling aan te geven.

Met dit participatiebeleid is het waterschap voorbereid op de motiveringsplicht in de Omgevingswet. Deze motiveringsplicht houdt in dat decentrale overheden aangeven in hoeverre aan het lokaal vastgestelde en gepubliceerde participatiebeleid is voldaan.

Het participatiebeleid is als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.  

 

Naar boven