Hoogheemraadschap van Delfland – Leggerwijziging Poelkade 32 te ‘s-Gravenzande gemeente Westland

LEGGER2022-E-04

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen de Legger Delfland te wijzigen op de locatie Poelkade 32 te ‘s-Gravenzande, gemeente Westland. Dit als gevolg van de op 20 oktober 2022 verleende watervergunning (Z-22-084904) aan Ontwikkelingsmaatschappij “Het Nieuwe Westland” B.V..

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 8 november 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is ongewijzigd vastgesteld.

Dit besluit valt onder de reikwijdte van het overgangsrecht in artikel 5 Besluit Legger Delfland en wordt daarmee geacht een wijziging van de Legger Delfland te zijn.

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf 26 januari 2023. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

Een beroepschrift dient conform artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl

 

Naar boven