Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak Ontwerp-projectplan Waterberging en-doorvoer Willeskop, Ontwerpwijziging Peilbesluiten Lopikerwaard, m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordelingsbesluit

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat zij op 23 januari 2023 het ontwerp-projectplan Waterberging en-doorvoer Willeskop, de Ontwerpwijziging Peilbesluiten Lopikerwaard en de m.e.r.-beoordeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage legt voor inspraak. In het ontwerp-projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap gaat uitvoeren in en rondom het natuurgebied Willeskop. In de ontwerpwijziging peilbesluiten staat beschreven welke peilen gewijzigd worden na uitvoering van de werkzaamheden. In de m.e.r.-beoordeling staan de gevolgen voor het milieu beschreven.

Het doel van de werkzaamheden is het geschikt maken van het natuurgebied Willeskop voor het bergen van ca. 200.000 m3 water en inrichten van een doorvoerroute vanaf de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) via de Korenmolenvliet en gemaal de Koekoek naar de Lek. Het project maakt het westelijke watersysteem van HDSR robuuster en klimaatbestendiger. Het waterschap krijgt meer sturingsmogelijkheden op het hoofdwatersysteem en daarmee een breder handelingsperspectief bij wateroverlast. Daarnaast is er veel aandacht voor koppelkansen op het gebied van waterkwaliteit, natuur, ruimtelijke kwaliteit en recreatie.

 

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bypass om het huidige gemaal naast de Damweg heen en er worden kunstwerken (o.a. inlaten en duikers) gerealiseerd om meer water door de watergangen te kunnen voeren en om water tijdelijk te kunnen bergen in de plas. Ook worden waterkeringen en peilscheidingen versterkt en is er op enkele delen sprake van verlegging van een waterkering. Verder worden maatregelen getroffen om het gebied natuurvriendelijker in te richten zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanleg van eilandjes voor vogels en het uitbreiden van het rietmoeras.

 

Ontwerpwijziging Peilbesluiten Lopikerwaard

Na uitvoering van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat de waterpeilen worden gewijzigd. In het peilbesluit wordt de nieuwe situatie vastgelegd voor het reguliere beheer van de Korenmolenvliet en van Natuurgebied Willeskop. Naast de aanpassingen die nodig zijn voor het realiseren van de waterberging met de doorvoermogelijkheid, zijn er administratieve correcties meegenomen in de wijziging van het peilbesluit. Voor informatie of bij vragen over de Ontwerpwijziging Peilbesluiten Lopikerwaard kunt u contact opnemen met Hielke van der Ster, 06 5524 0625.

 

M.e.r.-beoordeling

Voor het ontwerp-projectplan Waterberging en -doorvoer Willeskop is een m.e.r.-beoordeling opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat realisatie van het projectplan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Daarom heeft het college besloten dat voor uitvoering van het projectplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor, los van het voor te bereiden projectplan en eventuele omgevingsvergunningen, rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen bij hun zienswijze over het ontwerp-projectplan Waterberging en-doorvoer Willeskop hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.

 

Stukken inzien

U kunt het Ontwerp-projectplan, de daarbij horende bijlagen (inclusief m.e.r. beoordeling en m.e.r.-beoordelingsbesluit) en de Ontwerpwijziging Peilbesluiten Lopikerwaard inzien van 23 januari 2023 t/m 6 maart 2023. Dit kan:

- Fysiek op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 in Houten, op werkdagen tijdens kantooruren (9.00–17.00 uur), telefoon (030) 634 57 00;

- Digitaal via www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen of

www.hdsr.nl/waterbergingwilleskop 

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen voor zowel het ontwerp-projectplan (inclusief m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordelingsbesluit) als op de ontwerpwijziging peilbesluit. Voor een zienswijze op het ontwerp-projectplan of op de m.e.r.-beoordeling en m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u het zienswijze formulier invullen waarop staat aangegeven ‘Zienswijze ontwerpprojectplan Waterberging en -Doorvoer Willeskop’. Voor een zienswijze op enkel de ontwerpwijziging peilbesluit kunt u het zienswijzeformulier ‘Zienswijze Ontwerppeilbesluit’ invullen. Een zienswijze kunt u indienen gedurende een periode van 6 weken, schriftelijk of mondeling, op de volgende manieren:

- Digitaal via een e-mail aan: post@hdsr.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats.

- Schriftelijk door middel van het invullen van het inspraakformulier geadresseerd aan het project WDW, t.a.v. Esther Nieuwenhuis, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Het formulier is te downloaden via de website https://www.hdsr.nl/waterbergingwilleskop of op te vragen via post@hdsr.nl

- Mondeling op het waterschapskantoor in Houten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Esther Nieuwenhuis via het secretariaat van het waterschap, 030 634 5700.

U heeft hiervoor de tijd tot en met 6 maart 2023.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de wijze waarop de inspraakreactie in het projectplan of de wijziging peilbesluit wordt verwerkt. Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

De ontwerpwijziging peilbesluit wordt in een paralleltraject, samen met het inspraakrapport voor de ontwerpwijziging peilbesluit, aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden voorgelegd. Daarna wordt de ontwerpwijziging aan het algemeen bestuur voorgelegd om de wijziging peilbesluit vast te stellen.

 

Inloopmiddag en -avond

Maandag 13 februari 2023 organiseert het waterschap een inloopmiddag en -avond in Zalencentrum Oudewater aan de Westsingel 2 in Oudewater. U bent welkom vanaf 15:30 tot 20:00. We kunnen u een toelichting geven op het plan en u kunt vragen stellen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar post@hdsr.nl onder vermelding van ‘Informatieavond Willeskop’, uw naam en het aantal personen.

 

Informatie

Voor meer informatie over het ontwerp-projectplan kunt u een belafspraak maken met Esther Nieuwenhuis, omgevingsmanager van het project Waterberging en -doorvoer Willeskop, via het secretariaat op telefoonnummer 030 634 5700 of via post@hdsr.nl.

Voor meer informatie over de ontwerpwijziging peilbesluiten kunt u contact opnemen met Hielke van der Ster, op telefoonnummer 06 5524 0625 of via post@hdsr.nl.

 

Houten, 23 januari 2023

 

Naar boven