Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland als gevolg van werkzaamheden op de locaties Middel Broekweg 28 Honselersdijk, Lange Broekweg 53 Naaldwijk, Jupiter 250 Honselersdijk, Lange Broekweg 70 Naaldwijk, N213 Burgemeester Elsenweg Naaldwijk, Burgemeester Elsenweg / Dijkweg Honselersdijk en Burgemeester Elsenweg nabij Middel Broekweg Naaldwijk

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2023-D-05

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben op 15 juni 2023 het besluit genomen om de leggerkaart behorende bij de Legger Delfland partieel te wijzigen, zoals aangegeven op de digitale leggerwijzigingskaart “Leggerwijzigingskaart beroepstermijn (leggeractualisatieLEGGER2023-D-05)”. De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

 

Deze kaart zal alleen gedurende de periode van de beroepstermijn beschikbaar zijn, en kan worden bekeken via deze links: https://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f752165bd1bc463b9aeaf8d1fdd9e1d9 en https://www.hhdelfland.nl/over-ons/regelgeving/legger/.

 

Het ontwerpbesluit tot partiële wijziging van de Legger Delfland met kenmerk LEGGER2023-D-05 heeft ter inzage gelegen van 8 maart 2023 tot en met 20 april 2023. Er is wel een zienswijze ingediend. De zienswijze is zorgvuldig beoordeeld. De reactie op de zienswijze is opgenomen in de Nota van Beantwoording en wijziging (DMS#2202363).

 

Het ontwerpbesluit is gewijzigd vastgesteld.

 

De wijziging volgt op de voltooide uitvoering volgens de eerder verleende watervergunningen (en evt. bijbehorende wijzigingsbesluiten):

− 2016-014808 (Definitief besluit ter hoogte van Middel Broekweg 28, gemeente Westland (Honselersdijk)),

− 2017-004189 (Definitief besluit Lange Broekweg 53, gemeente Westland (Naaldwijk)),

− 2017-007354, 2017-020710 en 2018-005710 (Definitief besluit en bijbehorende wijzigingsbesluiten ter hoogte van Jupiter 250 gemeente Westland (Honselersdijk)),

− 2017-008059 (Definitief besluit op de locatie Middel Broekweg gemeente Westland (Honselersdijk)),

− 2018-012968 (Watervergunning Lange Broekweg 70, gemeente Westland (Naaldwijk)),

− 2018-019747 (Watervergunning – N213 Burgemeester Elsenweg gemeente Westland (Naaldwijk)),

− 2019-002946 (Watervergunning Burgemeester Elsenweg / Dijkweg gemeente Westland (Honselersdijk)), en

− 2019-003048 (Watervergunning Burgemeester Elsenweg nabij Middel Broekweg gemeente Westland (Naaldwijk)).

 

 

Hiermee zijn nieuwe waterstaatswerken aangelegd of al bestaande waterstaatswerken gewijzigd of (deels) verwijderd. Deze nieuwe situatie is met deze leggerwijziging in de legger opgenomen om deze actueel te houden. Voor deze waterstaatswerken is opgenomen:

a. de waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting, constructie en functie en ook de daaraan grenzende beschermingszone en profielen van vrije ruimte, en

b. onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

 

Deze kaart toont alleen de gewijzigde waterstaatswerken en zoneringen in de legger (nieuw, gewijzigd en verwijderd) – inclusief bijbehorende gegevens. Niet gewijzigde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open.

 

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging LEGGER2023-D-05:

- DMS#2158140 – Partiële leggerwijziging LEGGER2023-D-05;

- DMS#2154318 – Leggerwijzigingsdatabase LEGGER2023-D-05; en

- DMS#2202363 – Nota van Beantwoording – Leggerwijziging LEGGER2023-D-05.

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de 1e dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gewijzigd op grond van deze partiële leggerwijziging.

 

Stukken inzien

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken (uitgezonderd DMS#2154318) zijn met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie. Het is ook mogelijk om de stukken te komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland aan de Phoenixstraat 32, 2611 AL te Delft. U kunt hiervoor een afspraak maken via onderstaande contactgegevens.

 

De leggerwijzigingsdatabase (DMS#2154318) is enkel van belang om de digitale leggerwijzigingskaart (te raadplegen via bovenstaande url) tot stand te brengen en is daarom niet bij deze publicatie gevoegd. Uiteraard kunt u de leggerwijzigingsdatabase altijd opvragen of komen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Beroep en hoger beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Beroep en hoger beroep instellen is alleen mogelijk in de navolgende gevallen:

- het aanwijzen van onderhoudsplichtigen en verplichtingen van waterstaatswerken (Waterschapswet);

- de ligging van een bergingsgebied en beschermingszone (Waterwet).

 

Er geldt een beroepstermijn van zes weken vanaf de dag na deze bekendmaking. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG.

 

Een beroepschrift dient volgens artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht voorzien te zijn van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld en de gronden van het beroep. Indien mogelijk dient een afschrift van het besluit bij het beroep te worden gevoegd.

 

Een ingediend beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Het is ook mogelijk digitaal het beroep- en verzoekschrift in te dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voor het indienen van een beroepschrift en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

Naar boven