Ontwerp-projectplan Waterwet ‘Watersysteemherstel de Meene, Boswachterij Ruurlo’

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor het project

‘Watersysteemherstel de Meene, Boswachterij Ruurlo’ en het project uit te voeren in overeenstemming met dit plan.

Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met onder meer de landgoedeigenaar, pachters, gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland om verdroging te bestrijden. De maatregelen zijn erop gericht om het grondwater in het voorjaar langer vast te houden. 

De uit te voeren watermaatregelen betreffen onder meer:

 • .

  verondiepen van de Baakse Beek onderloop in zijn huidige tracé tussen de Zelhemseweg en de spoorlijn;

 • .

  demping van het zuidelijke deel van leggerwatergang Benedenloop Afwatering van de Possebusse;

 • .

  opwaardering van de huidige spoorsloot (nu een zaksloot) naar primaire watergang;

 • .

  demping of verlanding van een deel van de detailwatergangen binnen de Boswachterij;

 • .

  verwijdering van twee duikers in de Afwatering Possebusse; plaatsing van een nieuwe duiker om de Afwatering Possebusse te verbinden met de spoorsloot en vervanging van de duiker daar waar de spoorsloot uitmondt in de Baakse Beek Onderloop.

Het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Watersysteemherstel de Meene, Boswachterij Ruurlo’ en

de bijlagen zijn te raadplegen op de websites:

http://www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen;

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/uitgebreidzoeken

De stukken zijn ook als “externe bijlage” te downloaden aan de linkerzijde van deze pagina in dit Waterschapsblad.

Gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum heeft eenieder de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 5 maart 2023 worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen tot en met 5 maart 2023 kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Na de definitieve vaststelling van het projectplan Waterwet is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend op het genoemde ontwerpprojectplan.

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met projectleider Jouke de Jong via m.waenink@wrij.nl of 0314-369369.

 

Naar boven