Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater voor districten Boven Aa, Beneden Aa en Raam van waterschap Aa en Maas.

Het dagelijks bestuur van waterschap heeft in zijn vergadering van 13 juni 2023 besloten tot het instellen van een verbod tot het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen met ingang van 15 juni 2023 tot een nader te bepalen tijdstip voor de gebieden:

 

 • -

  District Raam met uitzondering van de Hertogswetering, De Sambeekse uitwatering benedenstrooms stuw Waranda (stuw CKW1) en de Raam benedenstrooms stuw Kammenberg (stuw 108 KAM);

 • -

  District Beneden Aa;

 • -

  District Boven Aa met uitzondering van Kanaal van Deurne, Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond (traverse).

Zie ook de bijgevoegde kaart Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater waterschap Aa en Maas.

 

Op grond van artikel 3.13 Keur waterschap Aa en Maas 2015 is het bestuur bevoegd een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te stellen. De hoge temperaturen en het droge weer van de laatste weken hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Door de lage waterstand kan er namelijk schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in de waterlopen. Zodra de omstandigheden dit toelaten wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

 

Dit onttrekkingsverbod geldt voor zowel de onttrekkingen die plaatsvinden op basis van een vergunning, als voor de onttrekkingen die plaatsvinden op grond van de Algemene Regels Keur 2015.

 

Dit onttrekkingsverbod betreft een algeheel onttrekkingsverbod waarbij de volgende uitzonderingen gelden:

 

Uitzondering 1:

Het verbod geldt niet voor onttrekkingen ten behoeve van veedrenking middels een weidepomp, mits niet automatisch aangedreven.

 

Uitzondering 2:

Het verbod geldt niet voor het blussen van branden.

 

Uitzondering 3:

Het verbod geldt niet voor het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.

 

Uitzondering 4:

Het verbod geldt niet voor onttrekkingen ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater en/of ten gevolge van zonverbranding:

 • 1.

  bedrijfsmatige fruitteelt;

 • 2.

  bedrijfsmatige groenteteelt;

 • 3.

  bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt;

 • 4.

  bedrijfsmatige bomenteelt.

 

Toelichting bij uitzondering 4

Het gaat om gewassen waarbij een totale mislukking van de oogst dreigt door watertekorten, terwijl met een relatief kleine hoeveelheid water grote schade kan worden voorkomen. Gebruik van grondwater voor beregening kan schade veroorzaken aan bepaalde kapitaalintensieve teelten als gevolg van bijvoorbeeld ijzerafzetting op de planten en/of vruchten. Om deze reden worden, ten behoeve van beregening van specifieke kapitaalintensieve teelten, onttrekkingen uit oppervlaktewater toegestaan en uitgezonderd van het onttrekkingsverbod. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen. Deze gewassen en teelten kunnen zonder problemen met grondwater worden beregend.

 

Ontheffing

ln bijzondere situaties kan een incidentele ontheffing van het verbod worden verleend. Hiervoor geldt dat ten minste 2 van de 3 onderstaande toetsingspunten bevestigend beantwoord moeten worden:

 • 1.

  ls er sprake van een groot maatschappelijk belang?

 • 2.

  ls er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief?

 • 3.

  Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot?

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt in het waterschapsblad dat voor een ieder te raadplegen is op www.officielebekendmakingen.nl en middels een persbericht.

 

 

’s-Hertogenbosch, 13 juni 2023

Naar boven