Ontwerp-Waterschapsverordening 3.0 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ter inzage

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de ontwerp-Waterschapsverordening 3.0 vastgesteld.

De ontwerp-Waterschapsverordening 3.0 wordt hierbij ter inzage gelegd. Hieronder lichten wij de verordening kort toe en geven we aan hoe u hierop kunt reageren.

De Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening bevat de regels die het hoogheemraadschap hanteert om zijn watergangen, waterkeringen en wegen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en wegen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels.

De Waterschapsverordening berust op artikel 2.5 van de Omgevingswet en vervangt de Keur HHNK 2016, de Algemene regels bij de Keur HHNK 2016 en de Wegenverordening HHNK 2016. De Waterschapsverordening treedt in werking na de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De ontwerp-Waterschapsverordening 3.0

Eind 2022 is de Waterschapsverordening 2.0 vastgesteld door het algemeen bestuur. In deze versie waren nog geen regels opgenomen voor de overige keringen. Afgelopen periode is gewerkt om voor de overige keringen werkingsgebieden vast te stellen en regels op te nemen in deze nieuwe versie van de verordening.

Onder de Omgevingswet verhuist verder een aantal regels van het Rijk naar de waterschappen. Deze regels, die met name betrekking hebben op lozingen, worden 'de bruidsschat' genoemd. De bruidsschatregels zijn verwerkt in de nieuwe versie van de verordening.

Verder zijn een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.

Inzage

Het ontwerp van de Waterschapsverordening 3.0 kunt u inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Bekijk documenten’. Het is ook mogelijk de volgende link te gebruiken om de stukken in te zien: https://www.hhnk.nl/viewer-terinzagelegging-waterschapsverordening

Zienswijze

U kunt vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken uw zienswijze(n) indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden (het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap). Dit kan op de volgende manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon, mevrouw C. Bremer.

  • 2.

    Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op Externe link:www.hhnk.nl/zienswijze.

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken door te mailen naar Omgevingswet@hhnk.nl. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. In verband met de privacy worden zienswijzen in de Nota van inspraak geanonimiseerd.

Vaststelling

Naar aanleiding van de inspraakreacties kan de verordening worden aangepast. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden legt ze vervolgens ter vaststelling voor aan het college van hoofdingelanden (het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap). Het college van hoofdingelanden kan tijdens de behandeling ook nog inhoudelijke wijzigingen aanbrengen.

De Waterschapsverordening 3.0 treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Tot die datum blijven de Keur HHNK 2016, Algemene regels bij de Keur HHNK 2016 en de Wegenverordening HHNK 2016 van kracht.

Vragen?

Heeft uw vragen over de verordening of de terinzagelegging? In dat geval kunt u ons mailen op Omgevingswet@hhnk.nl. Of u kunt ons bereiken via 072-5828282. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

 

M.J. Kuipers, secretaris-directeur

Ing. R.P.G. Bosma, dijkgraaf

 

Naar boven