Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake ontwerpprojectplan EVZ / NNZ Groote Waterloop

Het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel maakt bekend dat bij de voorbereiding van het projectplan EVZ / NNZ Groote Waterloop geen milieueffectrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld.

Het projectplan omvat de volgende maatregelen:

 • Aanleg natuurvriendelijke oever (DO101)

 • Beekverlegging (DO101)

 • Aanpassen dam met duiker

 • Hout in de beek

 • Dempen of afdammen greppels

 • Aanleggen poelen

 • Verschralingen

 • Aanleg struwelen

 • Aanleg houtwallen

 • Aanleg bos

 • Ontwikkelen bloemrijk grasland

 • Ontwikkelen ruigte

 • Bosrandbeheer

 • Afdammen greppels en verwijderen duiker

 • Aanbrengen stammen, stobben en takkenril

Voor de uitvoering van het projectplan waterwet zijn twee activiteiten relevant uit het Besluit m.e.r. te weten:

 • De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstroming, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken (categorie D3.2);

 • De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het stuwen of voor langere termijn opslaan van water (categorie D 15.3);

Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage zijn de voorgenomen activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld moet worden of voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld.

Hiertoe heeft Waterschap de Dommel een m.e.r.-beoordelingsnotitie laten opstellen. Uit deze beoordeling conform artikel 7.17, lid 3, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU (de mer-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit) blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van deze m.e.r.-beoordelingsnotitie heeft het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel besloten dat geen MER behoeft te worden opgesteld, wegens het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk zouden maken.

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken (waaronder de m.e.r. beoordelingsnotitie) zijn als bijlage op de linkerzijde van dit Waterschapsblad opgenomen.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen via de website: https://www.dommel.nl/bekendmakingen

U kunt uw zienswijzen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken gedurende de zienswijzeprocedure die wordt opengesteld in het kader van de projectplanprocedure op grond van de Waterwet, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. De openstelling van deze zienswijzeprocedure wordt bekendgemaakt in het digitaal waterschapsblad van Waterschap de Dommel (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/)

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Roel Dobbelsteen telefoonnummer (0411) 618 335.

 

Naar boven