Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraak ontwerppeilbesluit Breeveld en Haanwijk en ontwerp wijziging peilbesluiten Driebruggen en Stad Woerden 2009

 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden maakt bekend dat het ontwerppeilbesluit Breeveld en Haanwijk en de ontwerp wijziging peilbesluiten Driebruggen en Stad Woerden ter inzage liggen voor inspraak.

In een peilbesluit worden de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vastgesteld. In dit peilbesluit gaat het om de polder Breeveld en Haanwijk. Het peilbesluitgebied ligt in de gemeente Woerden in de provincie Utrecht. Aan de westkant van de polder Breeveld, in het Staatsliedenkwartier in Woerden, is in de afgelopen jaren een nieuwe woonwijk en een industrieterrein gerealiseerd. Hierbij zijn ook aanpassingen gedaan aan het watersysteem. Het oude peilbesluit is hierdoor niet meer actueel.

Voor de twee nieuwe peilgebieden die ontstaan zijn na de ruimtelijke ontwikkelingen in het Staatsliedenkwartier is een passend peil gekozen conform de beleidsnota Peilbeheer 2019. De peilen en het peilbeheer worden vastgelegd in het nieuwe peilbesluit. Naast de aanpassingen die nodig zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen zijn administratieve correcties meegenomen in het nieuwe peilbesluit. Na vaststelling is het peilbesluit hier weer actueel. Daarmee voldoet het waterschap aan zijn wettelijke verplichting tot het opstellen en zorgdragen voor een actueel peilbesluit.

Het gebied Breeveld en Haanwijk was onderdeel van twee verschillende peilbesluiten. Omdat het gaat om een zelfstandig afvoergebied (gemaal Haanwijk en Recreatieplas Cattenbroek) is nu gekozen voor een eigen (nieuw) peilbesluit voor het gebied Breeveld en Haanwijk. De twee bestaande peilbesluiten worden hiervoor gewijzigd door dit gebied eruit te ‘knippen’. Het nieuwe peilbesluit Breeveld en Haanwijk komt dus in de plaats van het vorige peilbesluit voor de volgende gebieden:

  • 1.

    polder Breeveld en Haanwijk uit het Peilbesluit Driebruggen;

  • 2.

    deel Staatsliedenkwartier uit het Peilbesluit Stad Woerden 2009.

Peilbesluit Driebruggen blijft ongewijzigd voor de andere peilgebieden in dit peilbesluit (Barwoutswaarder, Groot en Klein Hekendorp, Papekop en Diemerbroek, Ruige Weide, Westeinde van Waarder) en ook Peilbesluit Stad Woerden 2009 blijft ongewijzigd voor de andere peilgebieden in dit peilbesluit.

 

Stukken inzien

Het ontwerppeilbesluit ligt van 30 mei 2023 tot en met 10 juli 2023, zes weken ter inzage.

- Elders op deze pagina kunt u het ontwerppeilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden.

- Ook kunt u het ontwerppeilbesluit en de stukken inzien op het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

 

Inspraak

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Dit kan schriftelijk en mondeling. Uw inspraakreactie dient uiterlijk 10 juli 2023 ontvangen te zijn.

Uw inspraakreactie kunt u sturen naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten, o.v.v. Inspraakreactie ontwerppeilbesluit Breeveld en Haanwijk. U kunt uw inspraakreactie ook per email sturen aan post@hdsr.nl. Het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan op het waterschapskantoor in Houten. Hiervoor kunt u een afspraak maken met projectleider Susan Graas, telefoon 030 – 209 70 10.

Het waterschap informeert iedereen die inspreekt over de manier waarop de inspraakreactie in het peilbesluit is verwerkt. Dit gebeurt voordat het peilbesluit door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Susan Graas, telefoon 030 – 209 70 10 of e-mail Susan.Graas@hdsr.nl.

 

Houten, 30 mei 2023

 

Naar boven