BEKENDMAKING WIJZIGING WATERVERGUNNING WATERWET ATTERO ZUID BV

Het dagelijks bestuur van ons waterschap maakt bekend dat het voornemens is om de watervergunning aan Attero Zuid B.V. voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de stortplaats “De Kragge II” gelegen aan de Moervaart 25, 4622 RR te Bergen op Zoom, via de riolering van de gemeente Bergen op Zoom en de afvalwaterpersleiding voor Westelijk Noord-Brabant, op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath, alsmede op het oppervlaktewaterlichaam ‘De Zoom’ in kwaliteitsbeheer bij ons waterschap te wijzigen.

 

Het besluit ligt vanaf 12 mei 2023 gedurende zes weken op de volgende plaatsen ter inzage:

  • 1.

    Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, Breda; elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip gelieve een afspraak te maken met team vergunningen via telefoonnummer 076 564 18 62.

  • 2.

    Gemeente Bergen op Zoom, stadskantoor gemeente Bergen op Zoom, Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom; op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur, op woensdag van 9:00 tot 16:00 uur en tevens op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

 

Tot en met 22 juni 2023 kan eenieder zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Degenen die schriftelijk hun zienswijze inbrengen, kunnen verzoeken hun persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek moet eveneens schriftelijk bij het dagelijks bestuur worden ingediend.

 

 

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u contact opnemen met team vergunningen via telefoonnummer 076 564 18 62.

 

Breda, 10 mei 2023

 

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda

Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda

tel: 076 564 10 00

fax: 076 564 10 11

E-mail: info@brabantsedelta.nl

Internet: www.brabantsedelta.nl

  •  

 

 

Naar boven