Besluit tot vaststelling algemene regel werken, beplantingen, bomen en werkzaamheden in de kernzone (KZ) en beschermingszone (BZ) van de kade, algemene regel kabels en leidingen en algemene regel verwijderen werken.

Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft in haar vergadering van 20 december 2022 besloten:

  • -

    De nieuwe algemene regel voor werken, beplantingen, bomen en werkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van de kade definitief vast te stellen.

  • -

    De bestaande algemene regel voor kabels en leidingen te wijzigen door het toepassingsbereik uit te breiden zodat een kruising met een kade ook onder de algemene regel valt; en definitief vast te stellen.

  • -

    De bestaande algemene regel voor het verwijderen van werken te wijzigen door het toepassingsbereik uit te breiden naar kades; en definitief vast te stellen.

Inzage en vragen

In principe zijn alle activiteiten die op de één of andere manier invloed kunnen hebben op het water of op dijken, verboden. In de Keur van het waterschap staan de regels die gelden en voor welke activiteiten je een vergunning moet aanvragen. In de legger worden de gebieden aangewezen waar de regels gelden. Onze beleidsregels leggen uit waarom een vergunning nodig is en wanneer een vergunning verleend kan worden. Sommige activiteiten komen vaak voor en hebben minder invloed op het water of op de dijk. Voor deze activiteiten zijn algemene regels gemaakt. Voor die activiteiten is dan geen vergunning nodig, maar is een melding voldoende. In de algemene regels staat aan welke voorwaarden je moet houden.

Om de regeldruk te verminderen is besloten een algemene regel voor kades op te stellen. Daarnaast worden de bestaande algemene regels voor kabels en leidingen en voor het verwijderen van werken aangepast zodat het toepassingsbereik wordt verruimd en ook de werkzaamheden bij kades hieronder vallen.

De algemene regels zijn op deze pagina te raadplegen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw K. Zuidema van de unit Vergunningverlening en Handhaving op telefoonnummer 0314-369 369.

 

Naar boven