Hoogheemraadschap van Delfland – Besluit tot het opnemen van bovenwatertaluds en beschermingszones op de leggerkaart

Leggeractualisatie kenmerk: LEGGER2023-F-03

Dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland hebben het besluit genomen om de leggerkaart te wijzigen.

Deze leggerwijziging volgt op de al vastgestelde afmetingen van de beschermingszones in de leggertekst. Met deze wijziging worden aan de leggerkaart de volgende twee kaartlagen toegevoegd:

Weergave van het berekende aanwezige bovenwatertalud; en

Weergave van de beschermingszone welke er gelden volgens de leggertekst, art 3.3, lid 1 (tabel A), 2 (tabel B), 3 en 4.

 

Het besluit van de leggercorrectie kan worden bekeken via deze link: https://www.hhdelfland.nl/overheid/beleid-en-regelgeving/leggers

De leggerkaart moet samen met de leggertekst (het tekstuele deel van de legger) gelezen worden.

Alleen de bovenstaande kaartlagen worden toegevoegd aan de legger. Niet gecorrigeerde (onder)delen van de legger zijn geen onderdeel geweest van besluitvorming. Hier staan dus ook geen rechtsmiddelen tegen open. Tegen de leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open omdat er door de correctie van de leggerkaart geen verandering van de rechtspositie van betrokkenen plaatsvindt.

De volgende documenten maken deel uit van het besluit tot leggerwijziging met kenmerk LEGGER2023-F-03):

- DMS#2163243 – partieel document LEGGER2023-F-03.

Het besluit treedt in werking met ingang van de tiende dag na bekendmaking. Na inwerkingtreding van dit besluit is de legger gecorrigeerd krachtens deze partiële leggercorrectie.

 

 

Stukken inzien

Het besluit is met ingang van de dag van de publicatie in het Waterschapsblad in te zien. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de bijlagen bij deze publicatie.

 

 

Beroep en hoger beroep

Tegen deze leggercorrectie staat geen bezwaar en beroep open.

 

Contact

Voor het maken van een afspraak voor inzage en voor vragen naar aanleiding van deze kennisgeving kunt u op werkdagen van 9.00-16.00 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), te bereiken op telefoonnummer (015) 260 81 08 of via loket@hhdelfland.nl.

 

Naar boven