Inspraak ontwerp-streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder Waterschap Rivierenland

 

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 14 maart 2023 de ontwerp-streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

  • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het waterschap Rivierenland;

  • artikel 4, van de Participatie en inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2020;

  • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het college heeft besloten de ontwerp-streefpeilenplannen op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Inhoud ontwerp-streefpeilenplannen

Waterschap Rivierenland stelt momenteel voor de gebieden Groesbeek en Ooijpolder nieuwe streefpeilenplannen op. Groesbeek ligt in het oosten van het rivierengebied en ligt ingesloten tussen de stuwwal bij Nijmegen en het Reichswald in Duitsland. De Ooijpolder ligt ten oosten van Nijmegen in het rivierengebied, tussen Beek-Ubbergen en Millingen a/d Rijn. Het gebied watert af op de Waal via het Hollands-Duits gemaal.

 

In een streefpeilenplan staat beschreven welke waterpeilen er in het gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse hebben geresulteerd in deze nieuwe ontwerp-streefpeilenplannen. Het peilvoorstel dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, betreft met name het langer vasthouden van water ten behoeve van vernatting in droge perioden. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur en bebouwing als het watersysteem zelf.

 

Voor de inhoud van de ontwerp-streefpeilenplannen met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Voorlichtingsbijeenkomst

Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de ontwerp-streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder op dinsdag 18 april 2023. De bijeenkomst vindt plaats in het Kulturhus Beek aan de Roerdompstraat 6 te Beek-Ubbergen. De bijeenkomst begint om 20:00 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst geeft het waterschap een korte presentatie waarin de nieuwe streefpeilen worden toegelicht. Voor een aantal peilgebieden zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over de ontwerp-streefpeilenplannen en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

 

Ontwerp-streefpeilenplannen met bijlagen ter inzage

Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling van de streefpeilenplannen ligt het ontwerp van de streefpeilenplannen met bijbehorende documenten van donderdag 30 maart 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. De ontwerp-streefpeilenplannen en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Wilt u liever iemand spreken voor toelichting en uitleg, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Jaap Cremer via het e-mailadres: j.cremer@wsrl.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op de ontwerp-streefpeilenplannen door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij heer Jaap Cremer (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649323).

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op:

https://www.waterschaprivierenland.nl/zienswijze-indienen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Naar boven