PUBLICATIE VOORNEMEN TOT VERKOOP

Bekendmaking van voornemen tot verkoop van een aan het waterschap toebehorende onroerende zaak

 

Objectinformatie

Locatie: Rijksweg te Milsbeek in de gemeente Gennep, ten westen van de kern Milsbeek

Perceel kadastraal bekend: gemeente Ottersum, sectie D, nummer 4738 geheel.

Perceelgrootte: ca. 12.675 vierkante meter.

Een en ander zoals schetsmatig weergegeven in de bijlage.

 

Voornemen tot aangaan verkoopovereenkomst

Waterschap Limburg (hierna verder te noemen: WL) is voornemens om het hierboven genoemde object, ter grootte van in totaal ca. 12.675 vierkante meter, te leveren aan de Gemeente Gennep (hierna verder te noemen: koper) KvK-nummer 14131481 middels een verkoop.

De verkoop is onderdeel van een ruiling tussen WL en koper. De ruiling is een onderdeel van het project de herinrichting van de bovenloop van de Tielebeek tot natuurbeek waarmee de belasting van de Tielebeek met overstortwater afkomstig uit het rioolsysteem wordt teruggebracht. Als tegenprestatie levert koper vervangende gronden met de functie van ecologische verbinding.

 

KOPER is de enige serieuze gegadigde

WL is van mening dat KOPER de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de aankoop van het object. Hiervoor zijn 3 hoofdredenen:

 

  • 1.

    De ruiling is onderdeel van een project “Herinrichting bovenloop Tielebeek” waarin tussen WL en Koper afspraken zijn gemaakt, vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst.

  • 2.

    Het te verkopen perceel is ingericht als waterbuffervoorziening wat een gemeentelijke voorziening is.

  • 3.

    Het betreft een ruiling tussen WL en KOPER waarbij partijen elkaar een gelijkwaardige tegenprestatie verlenen.

Gelet op het voorgaande is WL van oordeel dat op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de verkoopovereenkomst van het object, namelijk: KOPER. Ten overvloede wijzen wij u erop dat WL daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

 

Vervaltermijn

Door deze voorgenomen transactie te publiceren en derden de kans te bieden om mee te dingen, beoogd WL open en transparant te handelen. Indien u daarom van mening bent dat u, net als KOPER, ook een serieuze gegadigde bent voor de aankoop van het object, dan wordt u verzocht uw verzoek tot aankoop schriftelijk en voorzien van een motivering aan WL kenbaar te maken. Uw verzoek dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatie per e-mailbericht kenbaar te maken aan vastgoed@waterschaplimburg.nl.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. WL en KOPER zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen.

WL publiceert dit voornemen in het Waterschapsblad en op https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen/. Met deze publicatie geeft WL uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat WL al definitief tot overdracht besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.

Roermond, 21 maart 2023

Het dageliljks bestuur van Waterschap Limburg,

Namens deze:

Erik Keulers, secretaris-directeur

Patrick van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven