Inspraak ontwerppeilbesluit Alblasserwaard Waterschap Rivierenland

 

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 14 maart 2023 het ontwerppeilbesluit Alblasserwaard vastgesteld. Daarbij is gelet op:

  • artikel 5.2 van de Waterwet;

  • artikel 6.39 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

  • artikelen 2.16 tot en met 2.18b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

  • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland;

  • artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet.

Het college heeft besloten het ontwerppeilbesluit op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

Inhoud ontwerppeilbesluit Alblasserwaard

Waterschap Rivierenland stelt momenteel voor het gebied Alblasserwaard een nieuw peilbesluit op. Het gebied Alblasserwaard is gelegen in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland en het noordoosten valt binnen de provincie Utrecht. Het gebied is begrensd door de Beneden Merwede en Boven Merwede aan de zuidkant, de Lek in het noorden, het Merwedekanaal, het Zederikkanaal en de Linge aan de oostkant en het Noord aan de westkant. In het gebied liggen de gemeentes Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden. In het peilbesluit staat beschreven welke waterpeilen er in dit gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse hebben geresulteerd in een nieuw ontwerppeilbesluit. In 74 van de 143 peilgebieden zal het peil in de watergangen daadwerkelijk wijzigen na vaststelling van het peilbesluit. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur en bebouwing als het watersysteem zelf.

Voor de inhoud van het ontwerppeilbesluit met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Voorlichtingsbijeenkomst

Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over het ontwerppeilbesluit Alblasserwaard op donderdag 20 april 2023. De bijeenkomst vindt plaats in Zalen- en partycentrum De Til, Breestraat 1, te Giessenburg. De bijeenkomst begint om 20:00 uur (Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang presentatie 20:00 uur).

 

Tijdens deze bijeenkomst geeft het waterschap een korte presentatie waarin de nieuwe peilen worden toegelicht. Voor een aantal peilgebieden zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerppeilbesluit en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

 

Ontwerppeilbesluit met bijlagen ter inzage

Voordat het algemeen bestuur overgaat tot vaststelling van het peilbesluit ligt het ontwerp van het peilbesluit met bijbehorende documenten vanaf donderdag 30 maart tot en met woensdag 10 mei 2023 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Het ontwerppeilbesluit en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Wilt u liever iemand spreken voor toelichting en uitleg, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met mevrouw Jenny Otte via het e-mailadres: j.otte@wsrl.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerppeilbesluit door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij mevrouw Jenny Otte (bereikbaar op telefoonnummer 0344 - 64 95 48.

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op:

https://www.waterschaprivierenland.nl/zienswijze-indienen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het peilbesluit (naar verwachting in oktober 2023) gebeurt door het algemeen bestuur. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit Alblasserwaard.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over het ontwerppeilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap:

https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluit-alblasserwaard

U kunt ook contact opnemen met mevrouw Jenny Otte, projectleider peilbesluit Alblasserwaard, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 - 64 95 48.

Naar boven