Watervergunning verleend voor verbreden huidige toegangsweg naar rioolgemaal op de primaire waterkering aan 't Laantje 49 te Ravenstein

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft een vergunning verleend ingevolge de Waterwet. De vergunning is aangevraagd voor verbreden huidige toegangsweg naar rioolgemaal op de primaire waterkering aan 't Laantje 49 te Ravenstein. Het zaaknummer is 0654290531.

Besluitdatum: 13-03-2023

Inzage

U kunt de vergunning gedurende 6 weken inzien vanaf 17-03-2023.

U kunt, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via info@aaenmaas.nl een verzoek doen om de vergunning per e-mail te ontvangen. Voor een toelichting op de stukken kunt u bellen met het Waterwetloket via telefoonnummer 073 615 8333.

Bezwaar

Indien u het als belanghebbende niet eens bent met dit besluit kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan gedurende zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen. Let wel, de datum van bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager is doorgaans eerder dan de datum van de publicatie van een vergunning waardoor de bezwarentermijn op het moment van publicatie mogelijk al voor een deel verstreken is. Gelieve daar rekening mee te houden.

Hoe maakt u digitaal bezwaar? U kunt met DigiD uw bezwaarschrift indienen. Hier vindt u hoe dit kan.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar? Richt het bezwaarschrift dan aan het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

 • -

   

  de naam en het adres van de indiener;

 • -

   

  de dagtekening;

 • -

   

  een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • -

   

  de gronden van het bezwaar, en;

 • -

   

  uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen. Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te krijgen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90.125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Het is ook mogelijk digitaal een verzoekschrift in de dienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Naar boven