Ter inzage: Ontwerp-visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”

 

 

Vanaf 17 maart 2023 ligt de ontwerp-visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+” en bijbehorend achtergronddocument van Wetterskip Fryslân ter inzage.

Ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Door deze ontwikkelingen neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogteschade, hittestress en verzilting toe (o.a. IPCC, 2022; KNMI klimaatsignaal 2021). De klimaatverandering en de gevolgen daarvan vragen om andere keuzes. De grenzen van het watersysteem en de technische maakbaarheid komen in zicht. Waar tot nog toe de oplossingen vooral in optimaliseren van het watersysteem werden gezocht, doen zich nu fundamentelere keuzes voor. Deze keuzes raken ook de inrichting van ons beheergebied, waarbij water en bodem sturend moeten worden in het ruimtelijke domein.  

Met deze gezamenlijke toekomstvisie- en ambitie voor een klimaatbestendige inrichting van (deelgebieden van) Fryslân en het Groninger Westerkwartier laten Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân het water- en bodemsysteem sturend zijn in bij de inrichting van Fryslân.

 

Inzage en vragen

U kunt de ontwerp-visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+” en het achtergronddocument op de volgende manieren inzien:

* Via de aan deze elektronische bekendmaking toegevoegde bijlage te raadplegen. Kijk hiervoor onder: ‘Externe bijlagen’.

* Via de website https://www.fryslan.frl/fryslan-klimaatbestendighttps://www.fryslan.frl/fryslan-klimaatbestendigFryslân klimaatbestendig | Fryslan

U kunt de documenten ook tijdens kantooruren inzien op het kantoor van Wetterskip Fryslân. U kunt hiervoor een afspraak maken via ons algemene nummer 058-292 2222.

 

Zienswijze

Bent u het niet eens met de wijzigingen? Dan kunt u dit laten weten in een officiële reactie. Dat noemen wij een zienswijze. Een ieder kan in de periode van 17 maart 2023 tot en met 28 april 2023 een zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Dit kunt u doen door uw schriftelijke zienswijze te richten aan:

Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân

Postbus 36

8900 AA LEEUWARDEN

Of per email: info@wetterskipfryslan.nl

U wordt verzocht om de volgende onderdelen in uw zienswijze op te nemen:

 • 1.

  naam, adres, datum, woonplaats en bij voorkeur ook uw e-mailadres en telefoonnummer;

 • 2.

  het kenmerk ‘Zienswijze visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”;

 • 3.

  als u de zienswijze namens iemand anders indient, dan hebben wij ook de contactgegevens van deze persoon/personen nodig;

 • 4.

  de redenen waarom en over welk onderdeel u een zienswijze indient en wat u met de zienswijze wilt bereiken, wat u veranderd zou willen hebben. Probeer hierbij zo specifiek mogelijk uw zienswijze te omschrijven, bijvoorbeeld dat u zich niet kunt vinden met de tekst op pagina 14 van de visie.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze op de visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+” kunt u bellen met ons algemeen telefoonnummer 058-292 2222 en aangeven dat u mondeling een zienswijze wilt indienen op de visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”. U wordt dan teruggebeld door een van onze medewerkers. Van uw zienswijze wordt vervolgens een verslag gemaakt.

Vervolg

Er wordt een reactienota vastgesteld waarin alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien. Deze reactienota wordt samen met de visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+” voorgelegd aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur stelt, al dan niet met wijzigingen, de definitieve visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”vast. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de reactienota toegestuurd. Zodra de visie “Fryslân klimaatbestendig 2050+”definitief is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt in het Waterschapsblad.

Naar boven