Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan ‘Knelpunt Bientje Nederweert’ met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.

Van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 ligt het ontwerpprojectplan ‘Knelpunt Bientje Nederweert’ tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. Uitvoering van het projectplan leidt tot een dienovereenkomstige wijziging van de Legger Waterschap Limburg 2019. Het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt eveneens tijdens voornoemde termijn ter inzage. Voor het inzien van de stukken dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via het algemene informatienummer.

 

Toelichting

Het plangebied is gelegen in de gemeente Nederweert. De watergang Bientje is gelegen aan de noordzijde van de Noordervaart. Via een duiker onder de Noordervaart watert de watergang af naar de Neerpeelbeek. Het doel is om het functioneren en efficiënt onderhouden van het watersysteem te verbeteren, alsook het terugbrengen van de kans inundatie.

 

Maatregelen

De in het projectplan omschreven werken omvatten:

 • 1.

  Talud herstellen en aan beide zijden herprofileren

 • 2.

  Aanbrengen bodem- en taludbescherming

 • 3.

  Verwijderen en aanbrengen duikers

 • 4.

  Zand en slib verwijderen

 • 5.

  Bodem verdiepen en ophogen

 • 6.

  Schouwpad verhogen

   

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpprojectplan en het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger. Een schriftelijke zienswijze dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken met de omgevingsmanager Jacques Timmermans via telefoonnummer +31 6 2847 9830. Na afloop van de inspraakfase zullen de ontwerpbesluiten, samen met eventueel ontvangen zienswijzen, ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Jacques Timmermans via telefoonnummer: +31 6 2847 9830 of via het e-mailadres: j.j.timmermans@waterschaplimburg.nl. De ontwerpbesluiten zijn ook in te zien in de linkerkolom bij deze bekendmaking.

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg

ir. E.J.M. Keulers MMO, secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven