Bekendmaking ontwerpbesluit wijziging van de aan Sitech Services B.V. verleende watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Zijtak Ur in verband met de uitfasering van ATMP door middel van ATMP-vrije alternatieve (koel)waterconditioneringsproducten en het actualiseren van de verbruikscijfers van (koel)waterconditioneringsproducten.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt, gelet op artikel 3:11, eerste lid en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat het een ontwerpbesluit heeft genomen tot wijziging van een watervergunning. De aanvraag heeft betrekking op de wijziging van de bij besluit van 15 december 2020, onder documentnummer 2020-D103173, aan Sitech Services B.V. op grond van de Waterwet verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie gelegen aan de Dalerveltweg 5 te Stein, in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Zijtak Ur in verband met de uitfasering van ATMP door middel van ATMP-vrije alternatieve (koel)waterconditioneringsproducten en het actualiseren van de verbruikscijfers van (koel)waterconditioneringsproducten. De aanvraag is ingeschreven onder zaaknummer 2022-Z6728.

Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken liggen op grond van artikel 3:16, lid 1 en 2 van de Awb gedurende een periode van zes weken ter inzage. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage tijdens kantooruren bij Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het ontwerpbesluit worden gegeven.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen.

Naar aanleiding van recente uitspraken van de rechter wijzen wij op het volgende:

Als u belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u ook beroep instellen als u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking. Het indienen van een zienswijze is wel aan te bevelen, zodat wij uw zienswijze kunnen betrekken bij de definitieve beschikking.

Als u geen belanghebbende bent bij deze beschikking kunt u alleen beroep instellen tegen de uiteindelijke beschikking als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van deze beschikking.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond onder vermelding van het zaaknummer 2022-Z6728.

Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen verzoeken wij u uiterlijk een week vóór het einde van de inzage termijn contact op te nemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Informatie

Voor informatie over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met het waterschap, via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of stuur een email naar vergunningen@waterschaplimburg.nl. Het ontwerpbesluit kan ook worden ingezien via het digitale Waterschapsblad op de website www.overheid.nl.

Roermond, 16 maart 2023

Het dagelijks bestuur,

Erik Keulers, secretaris-directeur

Patrick van der Broeck, dijkgraaf

Naar boven