Hoogheemraadschap van Delfland – kennisgeving – wijze van bekendmakingen van voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn

 

 

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het zogenaamde Didam-arrest gewezen over de verkoop van onroerend goed door overheidslichamen. Op grond van het arrest moeten overheden bij de verkoop van onroerende zaken (potentiële) gegadigden de gelegenheid bieden mee te dingen. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij de verkoop van onroerende zaken.  

 

Dit arrest heeft invloed op de wijze waarop het Hoogheemraadschap van Delfland omgaat met voorgenomen transacties van onroerend goed (inclusief percelen) die in eigendom van Delfland zijn.

 

De bekendmaking van deze (voorgenomen) transacties dient op zodanige wijze te geschieden dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. 

 

Het Hoogheemraadschap van Delfland publiceert dit op zijn website, te weten:  Delflands vastgoed - Delfland (hhdelfland.nl)

 

 

Naar boven